Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: Nadleśnictwo Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

Na terenie ogrodzonej posesji Nadleśnictwa Zielona Góra występują dwa odrębne budynki: budynek główny o numerze inw. 105/8 oraz budynek świetlicy o numerze inw. 105/651 wraz  z dobudowaną kancelarią Leśnictwa Wilkanowo, a także drewniana wiata o numerze inw. 109/1930 przeznaczona do celów edukacyjnych.

Na teren posesji można wejść głównym wejściem (furtką) wyłącznie schodami, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Alternatywą dla osób niepełnosprawnych jest przejazd przez bramę wjazdową na teren posesji.

Budynek główny to obiekt o dwóch kondygnacjach. Wejście główne budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych łącznie z parterem, na którym znajduje się Sekretariat wraz z pomieszczeniem Nadleśniczego i Zastępcy Nadleśniczego, a także Dział Techniczny oraz węzeł sanitarny. Na pierwszym piętrze znajduje się: Dział Księgowości wraz z Kasą, Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz Dział Kadr wraz z Kancelarią niejawną, które są niedostępne dla osób niepełnosprawnych – występują wyłącznie schody. Korytarze przebiegają na dwóch poziomach przez długość całego piętra. Dostęp do korytarzy jest po przejściu przez dwoje drzwi z samozamykaczami i niskimi progami. Drzwi i przejścia do poszczególnych pomieszczeń biurowych posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Drzwi wejściowe do budynku głównego mają szerokość mniejszą niż 90 cm, lecz po otwarciu drugiego skrzydła uzyskuje się przejście o szerokości większej niż 90 cm. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Budynek świetlicy to obiekt parterowy. Wejście główne do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parterze występuje pomieszczenie Straży Leśnej, Pracowni gleboznawstwa i fitopatologii oraz świetlica, a także  węzeł  sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do korytarza w  budynku jest po przejściu przez dwoje drzwi z samozamykaczami i niskimi progami. Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do ww. pomieszczeń nie posiadają progów. Natomiast niezależne wejście do kancelarii leśnictwa Wilkanowo jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych – występują wyłącznie schody (brak pochylni). Drugie niezależne wejście do Pracowni gleboznawstwa i fitopatologii jest niedostępne dla osób nieuprawnionych, a także dla osób niepełnosprawnych - występuje wysoki próg. Alternatywą jest dostępne wejście główne do budynku świetlicy.

Wiata edukacyjna jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dojście do obiektu możliwe jest wyznaczoną ścieżką wyłożoną drobnym kamieniem bądź trawnikiem.

Na terenie Nadleśnictwa poza ogrodzoną posesją występuje ogólnodostępny parking, a także stojak na rowery. Brak jest wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku głównym i budynku świetlicy nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynkach można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, a wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr
+48 68 326 53 52 lub e-mailowo na adres: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl