Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest sposobem wypełnienia przez Unię Europejską zobowiązań nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ważnych dla całej Europy najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony, ale stwarza również merytoryczne podstawy do zachowania w skali kontynentu dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych. Natura 2000 polega na wybraniu (według zdefiniowanych kryteriów) określonych obszarów, a następnie objęciu ich skuteczną ochroną.

Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra:
  • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Odry" PLB 080004 o całkowitej powierzchni 33677,79 ha - fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Znaczna część obszaru jest zalewana podczas wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne starorzecza, występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łegowe. Wśród tych ostatnich najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych i łegów wierzbowych. Na terenie obszaru występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora we Wrocławiu z dnia 13.07.2017r. ustanowiony został plan zadań ochronnych dla obszaru.
  • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Krośnieńska Dolina Odry" PLH080028 o całkowitej powierzchni 19202,47 ha - fragment doliny Odry od Cigacic do granicy Polsko-Niemieckiej. Znacza część obszaru jest zalewana ( międzywale). Obejmuje końcowy odcinek Bobru uchodzącego do Odry, a także kompleks starych lasów łęgowych w Krępie koło Zielonej Góry oraz łęgi w pobliżu Krosna Odrzańskiego. Obszar ważny dla zachowania siedlisk i gatunków związanych z doliną wielkiej rzeki : 16 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a szczególnie kompleksów łąkowych i lasów łęgowych oraz 21 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy. Obszar stanowi również ważny korytarz ekologiczny

 

Więcej informacji na temat obszarów Natura 2000 dostępnych jest na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl