LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Konkurs na stanowisko leśniczego

Nadleśnictwo Zielona Góra

Ogłasza nabór na stanowisko LEŚNICZEGO LEŚNICTWA ŁĘŻYCE

do zatrudnienia na czas określony 1 roku, z możliwością przekształcenia

zatrudnienia na czas nieokreślony

 

 1. Wymagania podstawowe:

 • gotowość objęcia leśnictwa wraz z obowiązkiem  zajęcia leśniczówki położonej na terenie leśnictwa Łężyce,
 • zdany egzamin do służby leśnej,

 • spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust.2. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2005r. nr 45, poz. 435 z późn.zm.),

 • posiadanie kwalifikacji dla stanowiska leśniczego określonych w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. Nr 11 z 2003 r. poz. 123),

 • znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych na poziomie leśnictwa ,,stanowisko leśniczego" (biegle) i Nadleśnictwa (w stopniu podstawowym), 

 • bardzo dobra znajomość obsługi rejestratora leśniczego,

 • podstawowa znajomość pakietu biurowego  LibreOffice lub Microsoft Office,

 • posiadanie prawo jazdy kat. B oraz samochodu prywatnego do celów służbowych,

 • ciągłość pracy, tzn. przerwa w zatrudnieniu w LP w ostatnich 4 latach nie dłuższa niż 1 rok.

II.  Wymagania preferowane:

 • wykształcenie wyższe leśne i co najmniej 4 lata pracy na stanowisku podleśniczego,
 • ukończony kurs brakarski,
 • inne szkolenia i kursy zawodowe.

III.  Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia (prawo jazdy kat. B),

 •  kserokopia zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego w Lasach Państwowych,

 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu do służby leśnej,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek (załącznik nr 1),

 • oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn.zm.) (załącznik nr 2),

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (załącznik nr 1),

 • oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art.45 ust.2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2017, poz. 788 z późn.zm.) (załącznik nr 3),

 • oświadczeniu kandydata o dysponowaniu samochodem osobowym do celów służbowych od dnia rozpoczęcia pracy (załącznik nr 4).

IV.  Dokumenty nieobowiązkowe:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie innych kursów i szkoleń,
 • opinia nadleśniczego o kandydacie na stanowisko leśniczego,

Uwaga -Wszelkie dokumenty   wymienione w części III i IV wytworzone przez kandydata winny być podpisane jego imieniem i nazwiskiem, a wszystkie kopie składanych dokumentów  winny być opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” i czytelnie podpisane.               

V.  Termin i sposób składania dokumentów:

          Wymagane dokumenty wraz z podanym adresem do korespondencji, mailem oraz numerem telefonu, należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra  w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14:30 lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko leśniczego" w terminie do dnia 23.04.2018 r. do godz. 10:00, na adres: Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą w Wilkanowie, Przysiółek Rybno nr 31, 65-950 Zielona Góra. W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa Zielona Góra. Dokumenty które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.

VI.  Zasady rekrutacji:

Wstępny wybór kandydata na stanowisko leśniczego leśnictwa Łężyce, dokonywany jest przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez  Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra w składzie co najmniej 3 osobowych.

ETAP I – to weryfikacja otrzymanych dokumentów, sprawdzenie formalne oraz ocena poszczególnych ofert względem ofert  innych kandydatów, zakończona wyborem maksymalnie 10 osób, których dokumenty zostały najwyżej ocenione przez komisję rekrutacyjną. Osoby które zakwalifikowano do kolejnego etapu, powiadomione zostaną o terminie spotkania w siedzibie Nadleśnictwa, mailowo lub telefonicznie, w terminie do trzech dni od 23.04.2018r.

ETAP IIskładający się z czterech części, w trakcie którego komisja rekrutacyjna zweryfikuje umiejętności kandydatów, jak również poziom ich wiedzy leśnej:

Część I – sprawdzenie umiejętności korzystania ze stanowiska leśniczego (maksymalnie 10pkt.),

Część II – sprawdzenie umiejętności korzystania z rejestratora (maksymalnie 10pkt.),

Część III – pisemny test z wiedzy niezbędnej do prowadzeni leśnictwa (maksymalnie 20pkt.)

Część IV – rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji (maksymalnie 20pkt.)

W ciągu trzech dni od zakończenia drugiego etapu, Komisja przedstawi nadleśniczemu protokół, w którym wskaże trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę liczbą punktów z tej części rekrutacji. Każdy z uczestników tego etapu, pocztą elektroniczną bądź też telefonicznie, otrzyma informację o zakwalifikowaniu, bądź też nie do ostatniego etapu rekrutacji. Osoby, które zostaną zakwalifikowane zostaną poinformowane również o terminie rozmowy.

ETAP III – do tego etapu zaproszone zostaną trzy osoby wskazane przez komisję rekrutacyjną. Ostatni etap to rozmowa kandydata na stanowisko leśniczego leśnictwa Łężyce z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zielona Góra w obecności przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej.  

VII.  Informacje dodatkowe:

 • Oryginały dokumentów, których kserokopie dołączono do oferty należy przedstawić do wglądu przy zatrudnianiu,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra może unieważnić nabór na ww. stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,
 • Szczegółowych informacji udziela telefonicznie Rafał Ozimiński (tel. 500 086 239),
 • Zatrudnienie kandydata na leśniczego nastąpi niezwłocznie po zamknięciu procedury naboru i dopełnieniu wszystkich formalności, 
 • Dokumenty złożone przez kandydatów, nie będą zwracane i jeżeli do dnia 30.04.2018r. nie zostaną osobiście odebrane, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Nadleśnictwo Zielona Góra nie zwraca kosztów poniesionych z naborem na stanowisko leśniczego leśnictwa Łężyce.

 

N A D L E Ś N I C Z Y

        Arkadiusz    Kapała