LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Mała retencja nizinna w leśnictwie Ochla

W ramach projektu

„KOMPLEKSOWY PROJEKT ADAPTACJI LASOW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATUMAŁA RETENCJA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE EROZJI WODNEJ NA TERENACH NIZINNYCH”

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 Nadleśnictwo Zielona Góra realizuje prace budowlane pn:

 

Zadanie nr: 14-16-1.1- 02 :

„ODBUDOWA I MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
W LEŚNICTWIE OCHLA”

 

Zaprojektowane na działkach nr: 967; 976: 5/4; obręb 37 jed. ewidencyjna 086201 M. Zielona Góra gm. m. Zielona Góra, położonych w Leśnictwie Olcha

 

Zasadniczym i podstawowym celem projektowanej inwestycji jest powiększenie aktualnych zasobów wodnych oraz powiększenie wielkości retencji wodnej na przedmiotowym leśnym odcinku cieku Pustelnik do założonej przez Inwestora – Nadleśnictwo Zielona Góra wielkości łącznej ok. 11 800 m3

 

Projektowane zagospodarowanie terenu objętego inwestycją głównie dolinki i koryta cieku Pustelnik na wskazanych odcinkach polegać będzie na odbudowie i modernizacji istniejących ziemnych zbiorników wodnych nr 1 i 2 (zbiornik nr 1 F=3800 m2; zbiornik nr 2 F=850 m2) w celu piętrzenia i gromadzenia w nich zasobów wodnych w zakresie określonym w projekcie dla zakładanego odtworzenia i powiększenia retencji wody, na odbudowie istniejących grobli ziemnych oraz projektowanych nowych budowli piętrzących i urządzeń wodnych - na przedmiotowym odcinku koryta cieku, a także wykonaniu na wskazanych odcinkach ścieżek i dróg gruntowych nowej nawierzchni żwirowo tłuczniowej.

Planowany termin wykonania inwestycji : IV kwartał 2022r.

W ramach inwestycji zaprojektowano do wykonania:

a) Remont istniejącego ziemnego zbiornika retencyjnego nr 1 w km 0+128 do 0+275 cieku,
o pow. Fc = 3800 m2, proj. NPP=MaxPP = 135,80 m npm.

b)Remont istniejącego ziemnego zbiornika retencyjnego nr 2 w km 1+085 do 1+143 cieku,
o pow. Fc= 850 m2 i proj. NPP=MaxPP = 151,70 m npm

c) Budowa grobli ziemnej istniejącego zbiornika retencyjnego nr 1 w km 0+128 cieku Pustelnik, wraz z odbudową budowli piętrzącej w postaci mnicha żelbetowego

d) Budowa grobli ziemnej istniejącego zbiornika retencyjnego nr 2 w km 1+085 cieku  Pustelnik, wraz z odbudową budowli piętrzącej w postaci stałego progu- przelewu

e) Budowa kładki w km 0+832 cieku Pustelnik

f) Budowa kładki w km 1+240 cieku Pustelnik

g) Rozbiórka kładki w km 0+832 cieku Pustelnik

h) Rozbiórka kładki w km 1+240 cieku Pustelnik

i)  Remont schodów i nawierzchni ścieżek w okolicach kładki w km 0+832 cieku Pustelnik

j)  Remont nawierzchni ścieżek w okolicach kładki w km 1+240 cieku Pustelnik

k) Budowa przepustu w km 0+026 cieku Pustelnik o średnicy 80cm

l)  Remont drogi dojazdowej nad przepustem w km 0+026        

m)Rozbiórka przepustu śr. 600mm L=5,5m w km 0+026 cieku Pustelnik

n) Rozbiórka przepustu śr. 600mm L=2,4m w km 0+055 cieku Pustelnik

o) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Wo150 pod przepustem w km    0+026 cieku Pustelnik

p) Remont umocnień dna i skarp koryta cieku Pustelnik na wlocie i wylocie  istniejącego przepustu w km 0+688

q) Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych -  zagospodarowanie terenu wokół źródła.

Ponadto w zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać:

a)  Prace geodezyjne,

b)  Wycinkę roślinności oraz krzewów i drzew, usunięcie materiału z wycinki i karczowania, z zastrzeżeniem, że wymanipulowanie drewna nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym i zostanie ono złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 100 m od miejsca inwestycji;

c)  Usunięcie pozostałości zabezpieczeń, namułów oraz innych zanieczyszczeń,

d)  Roboty ziemne (wykopy, nasypy, zasypki, profilowanie),

e)  Rozbiórki części starych konstrukcji,

f)  Roboty żelbetowe konstrukcji,

g) Wykonanie infrastruktury towarzyszącej – zagospodarowanie terenu.

h)  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, tj. ogrodzenie i utrzymanie placu budowy, obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych, ochrona instalacji i urządzeń podziemnych, budowa, utrzymanie i likwidacja kanałów tymczasowych,

i) Wykonanie i rozbiórka obiektów tymczasowych na potrzeby zabezpieczenia obszaru prac przed napływem wód tj.: rurociągów obiegowych, gródź z worków z piaskiem itp.

j) Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka odwodnienia wgłębnego umożliwiającego utrzymanie poziomu wody minimum 0,50 m poniżej posadowienia budowli w okresie ich budowy, oraz odwodnienie powierzchniowe wraz z wykonaniem studni ze zażwirowaniem,

k) Budowę, utrzymanie i likwidacja dróg tymczasowych, utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych, odwodnienia, ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, paliwa i inne materiały łatwopalne), zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

l) Uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji prac oraz odbudowa uszkodzonych w trakcie wykonywania prac dróg dojazdowych. 

Stan zaawansowania robót na dzień 23.06.2022 r.:

1. Wykonano roboty przygotowawcze - wycinka drzew i krzewów w rejonie zbiornika nr 1 i nr 2.

2. Odmulono zbiornik nr 2- 100%.

3. Odmulono zbiornik nr 1- 80%.

4. Wykonywana jest korekta progowa spadku cieku- zbiornik nr 1- 60%.

5. Wykonano progi piętrząco - spowalniające na cieku Pustelnik w km: 0+380, 0+490, 0+570, 0+625, 0+822, 0+860, 0+910, 0+965, 1+203.

6. Remont ubezpieczeń w rejonie przepustu w km 0+688 - 90 %.

7. Wykonano fundamenty pod kładkę dla pieszych w km 1+240 cieku Pustelnik.

Zachęcamy do obejrzenia elektronicznej wersji folderu, w formie flipbooka, przygotowanego przez CKPŚ (Kliknij mnie: adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja na terenach nizinnych).