LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Mała retencja nizinna w leśnictwie Świdnica

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, że realizuje przedsięwzięcie: „Mała retencja nizinna (MRN 2) w Nadleśnictwie Zielona Góra“ nr zadania: 14-16-1.1-01 Odbudowa zbiorników ŹRÓDLANA DĄBROWA w leśnictwie Świdnica

Inwestycja zaprojektowana jest na działkach nr: 882/3; 874/1 obręb Słone oraz 883/1 obręb Buchałów gm. Świdnica, położonych w Leśnictwie Świdnica, będących we władaniu - Nadleśnictwa Zielona Góra.

Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania nr 14-16-1.1-01: „ODBUDOWA ZBIORNIKÓW ŹRÓDLANA DĄBROWA W LEŚNICTWIE ŚWIDNICA” realizowanego w ramach Projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie jednego zadania inwestycyjnego obejmującego: odbudowę tj. odmulenie, pogłębienie oraz ukształtowanie dna i czaszy 4 istniejących zbiorników wraz z budowlami piętrzącymi wodę w tym: 3 mnichy, 1 przepust z piętrzeniem na wlocie, odbudową wskazanych odcinków ziemnych grobli czołowych na zbiornikach, przebudową przepustów pod leśnymi drogami gruntowymi, wykonaniem nowych umocnień stopy skarp koryta cieku w postaci płotków oraz kiszek z faszyny leśnej - jedynie punktowo na kilku niewielkich wskazanych odcinkach koryta – w rejonie budowli wodnych, bez ingerencji w aktualny przekrój podłużny i poprzeczny koryta rowu „W-M” tj. bez wykonywania jego regulacji, pogłębienia.

Zasadniczym celem zaprojektowanej inwestycji jest odtworzenie oraz powiększenie aktualnych zasobów retencji wodnej poprzez powiększenie pojemności retencyjnej 4 zbiorników wodnych zlokalizowanych na rowach:   „W-M”, „Źródlisko”, bez nazwy (mających charakter cieku naturalnego), do zakładanej przez Inwestora – Nadleśnictwo Zielona Góra, retencji korytowej i gruntowej o wielkości łącznej ok. 20,3 tys. m3.

Termin zakończenia inwestycji : kwiecień 2023 roku.

Stan zaawansowania robót na dzień 22.08.2022 r.:

16.08.2022 – wykonawca przejmuje plac budowy.

Zachęcamy do obejrzenia elektronicznej wersji folderu, w formie flipbooka, przygotowanego przez CKPŚ (Kliknij mnie: adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja na terenach nizinnych).