LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Oferty należy złożyć osobiście/przesłać w terminie do 14.04.2023r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra, adres: Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra. Pisemna oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Czwarty przetarg nieograniczony na zakup środków trwałych, nie otwierać przed 10:00 dnia 14.04.2023r.”.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sprzedawcy.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, odpisem z odpowiedniego rejestru (dot. podmiotów gospodarczych), pełnomocnictwem (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik) oraz podpisaną klauzulą RODO. Oferent na jednym formularzu ofertowym może złożyć dowolną ilość ofert na wymienione w niniejszym ogłoszeniu środki trwałe. Każdy pojedynczy wpis w formularz ofertowy jest odbierany jako osobna oferta.