LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 788) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości – lokalu niemieszkalnego użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW nr ZG1E/00065065/2: działka nr 863/2, Wilkanowo, Gmina Świdnica. Lokal powinien zostać wyodrębniony przez kupującego z księgi wieczystej ZG1E/00065065/2

 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, obręb nr 0011 Wilkanowo, miejscowość Wilkanowo, działka nr 863/2, Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe); Powierzchnia działki - 0,0600 ha

 3. Powierzchnia nieruchomości (lokalu): 17,64 m2,udział w gruncie przypisany do lokalu 46/1000, udział w budynku gospodarczym 0,5 m2

 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi lokal użytkowy nr 33/7 o powierzchni 17,64 m2, położony na 2 piętrze (poddaszu) budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację elektryczną (z możliwością wykonania instalacji wod-kan, i gazowej znajdującej się w budynku). Podłoga drewniana zniszczona, stolarka okienna nieszczelna, brak sanitariatu w lokalu, ogrzewanie – piec węglowy. Lokal wymaga generalnego remontu.

 5. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

 6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: niezagospodarowana.

 7. Obciążenia nieruchomości: brak.

 8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

 9. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: niewpisana.

 10. Cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 zł (sześć tysięcy 00/100 złotych) netto. Cena netto zaproponowana w ofercie musi być większa od ceny wywoławczej netto. Cena netto oferty wybranej jako najkorzystniejsza w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

 11. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości: w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65 950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach 7:00 – 15:00; w „Regulaminie przetargów” umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra w zakładce „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_zielona_gora/komunikaty_i_ogloszenia; na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra www.zielonagora.zielonagora.lasy.gov.pl ; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

 12. Termin i miejsce przetargu: Siedziba Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w świetlicyw dniu 05.10.2017 r. o godzinie 09:15.

 13. Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 600,00 zł (sześćset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego Wilkanowo Przysiółek Rybno 33/7” w nieprzekraczalnym terminie do dnia04.10.2017 r. do godziny 12:00. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 04.10.2017 r. do godziny 12:00.Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

 14. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w sekretariaciew terminie do dnia 05.10.2017 r. do godziny 09:00. Oferty można przesłać pocztą, kurierem albo złożyć osobiście. Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę i adres oferenta, nazwę i adres sprzedającego oraz napis: „Oferta na sprzedaż lokalu użytkowego Wilkanowo Przysiółek Rybno 33/7 – nie otwierać przed 05.10.2017 r. godz. 09:15”.

 15. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę: Cena 100%. Proponowany sposób zagospodarowania lokalu musi odpowiadać ogólnemu charakterowi budynku, w którym lokal się mieści.

 16. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt 15 ogłoszenia: Sprzedający oceni proponowany sposób zagospodarowania lokalu pod względem uciążliwości dla mieszkańców. Oferty przedstawiające sposób zagospodarowania niezgodny z wymaganiem sprzedającego będą odrzucone.

 17. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości: Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu.

 18. Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 19. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

   

 

Ogłoszenie zamieszcza się:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

- w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu (Gazeta Lubuska)