LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31 65-950 Zielona Góra na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości – lokalu niemieszkalnego użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal.

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr ZG1E/00065065/2, Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze: działka nr 863/2, obręb nr 0011 Wilkanowo, Przysiółek Rybno 33

                Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, obręb nr 0011 Wilkanowo, miejscowość Wilkanowo, działka nr 863/2

                Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

                Powierzchnia działki - 0,0600 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości (lokalu)

17,64 m2,  udział w gruncie przypisany do lokalu 46/1000.

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy nr 33/7 o powierzchni 17,64 m2, położony na 2 piętrze (poddaszu) budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację elektryczną (z możliwością wykonania instalacji wod-kan, i gazowej znajdującej się w budynku). Stan techniczny zły, podłoga drewniana zniszczona, stolarka okienna nieszczelna, brak sanitariatu w lokalu, ogrzewanie – piec węglowy. Lokal wymaga generalnego remontu.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal jest niezagospodarowany.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak.

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65‑950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie przetargów" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra,  na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w pokoju nr 10  w dniu 03.11.2015 r. o godzinie 07:30.

13.

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości Wilkanowo Przysiółek Rybno 33/7" w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.11.2015 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 02.11.2015 r. do godziny 12:00.  Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

                Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

14.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

15.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu przetargu dokumenty wskazane w Regulaminie przetargu.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

Wilkanowo; 28.09.2015r.

NADLEŚNICZY

 

Arkadiusz Kapała

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

- w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu    

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu Państwa, pozostającego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra dwóch lokali niemieszkalnych użytkowych – garażu G1 i garażu G2 wraz z udziałami w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajdują się lokale.

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr ZG1E/00073110/2, Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze; Zielona Góra, działka 861/21 ul. Łużycka 47

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, m. Zielona Góra, obręb nr 24 Zielona Góra, działka nr 861/21

                Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

                Powierzchnia działki - 0,2818 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości

Garaż G1: 13,50 m2; udział w gruncie przypisany do lokalu 362/10000

Garaż G2: 13,50 m2; udział w gruncie przypisany do lokalu 362/10000

4.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy Garaż G1 położony jest w budynku gospodarczo-garażowym, stanowi pojedyncze pomieszczenie o powierzchni 13,50 m2. Stan techniczny przeciętny/zły – posadzka zawilgocona, dach nieszczelny, lokal zniszczony wymaga generalnego remontu.

Lokal użytkowy Garaż G2 położony jest w budynku gospodarczo-garażowym, stanowi pojedyncze pomieszczenie o powierzchni 13,50 m2. Stan techniczny przeciętny/zły – posadzka zawilgocona, dach nieszczelny, lokal zniszczony wymaga generalnego remontu.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokale użytkowe G1 i G2 mogą spełniać rolę garaży lub magazynów.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

Garaż G1: 7.300,00 zł (siedem tysięcy trzysta 00/100 złotych)

Garaż G2: 7.300,00 zł (siedem tysięcy trzysta 00/100złotych)

Cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie przetargu" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra,  na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w pokoju nr 10  w dniu 03.11.2015 r.:

Garaż G1 o godzinie 08:30

Garaż G2 o godzinie 09:00.

13.

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości Garaż G1: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Garaż G2: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości Garaż G1 / G2" w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2015 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 02.11.2015 r. do godziny 12:00.  Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

                Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

14.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

15.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

16.

Z uwagi na przysługujące Miastu Zielona Góra prawo pierwokupu, z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomione Miasto Zielona Góra, które może skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu przetargu dokumenty wskazane w Regulaminie przetargu.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

Wilkanowo; 28.09.2015r.

NADLEŚNICZY

 

Arkadiusz Kapała

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

- w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu    

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

 

O G Ł A S Z A

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości zabudowanej.

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr ZG1E/00064070/3, Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze: działka nr 517/15, ul. Kolejowa nr 1, Nietków,  gm. Czerwieńsk

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Czerwieńsk, obręb nr 0006 Nietków, miejscowość Nietków ul. Kolejowa 1, działka nr 517/15

                Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe) o pow. 0,0515 ha,

RV (grunty orne) o pow. 0,1010 ha

                Powierzchnia działki - 0,1525 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości

Działka 1525 m2, budynek gospodarczy 106,93 m2

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni: zabudowy 106,93 m2 i użytkowej 100,06 m2; grunt działki wyposażony w sieci: e, w, k, t, droga utwardzona asfaltowa. Działka położona w centrum miejscowości Nietków bezpośrednio przy drodze przelotowej Zielona Góra – Czerwieńsk – Leśniów Wielki, w strefie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Działka w kształcie nieforemnego wielokąta z pochyleniem w kierunku wschodnim z utrudnioną możliwością zabudowy. Budynek gospodarczy w konstrukcji drewnianej wypełnionej cegłą (mur pruski), dach drewniany kryty dachówką ceramiczną, posadzki betonowe, instalacja elektryczna. Stan techniczny zły – widoczna znaczna korozja elementów konstrukcyjnych drewnianych i ceramicznych.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Część nieruchomości zagospodarowana jako ogródek przydomowy , pozostała część jako teren użytkowy gospodarczy.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak.

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

55.700,00 zł (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie przetargu" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra,  na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w pokoju nr 10  w dniu 03.11.2015 r. o godzinie 09:30.

13.

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości Nietków ul. Kolejowa" w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.11.2015 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 02.11.2015 r. do godziny 12:00.  Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

                Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

14.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

15.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu przetargu dokumenty wskazane w Regulaminie przetargu.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

Wilkanowo; 28.09.2015r.

NADLEŚNICZY

 

Arkadiusz Kapała

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

- w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu    

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości niezabudowanej.

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr ZG1E/00064069/3, Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze: działka nr 517/12, ul. Kościuszki, Nietków,  gm. Czerwieńsk

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Czerwieńsk, obręb nr 0006 Nietków, miejscowość Nietków, ul. Kościuszki, działka nr 517/12

                Rodzaj użytku: RV (grunty orne)

                Powierzchnia działki - 0, 2328 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości

2328 m2

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana; grunt działki wyposażony w sieci: e, w, k, t, droga utwardzona asfaltowa. Działka położona w centrum miejscowości bezpośrednio przy drodze przelotowej Zielona Góra – Czerwieńsk – Laski w strefie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Działka w kształcie nieforemnego wielokąta z pochyleniem w kierunku północnym, zabudowana budynkiem drewnianym gospodarczym, nietrwale związanym z gruntem, częściowo ogrodzona.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomości zagospodarowana jako ogródek przydomowy, w części jako teren użytkowy gospodarczy.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak.

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

69.700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie przetargu" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra,  na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w pokoju nr 10  w dniu 03.11.2015 r. o godzinie 10:30.

13.

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości Nietków ul. Kościuszki" w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.11.2015 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 02.11.2015 r. do godziny 12:00.  Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

                Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

14.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

15.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu przetargu dokumenty wskazane w Regulaminie przetargu.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

Wilkanowo; 28.09.2015r.

NADLEŚNICZY

 

Arkadiusz Kapała

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

- w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu    

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 22 / 2015

 

 

 

 

 

REGULAMIN

PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH

WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

 

 

§ 1. Informacje ogólne i podstawy prawne

 

1.       Regulamin określa zasady przygotowania i przeprowadzenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu publicznego, zwanego dalej przetargiem/przetargami, na sprzedaż stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nw. nieruchomości:

 

L.p.

Rodzaj nieruchomości, adres

Nr działki

Obręb

1.

Lokal użytkowy Wilkanowo Rybno 33/7

863/2

11 Wilkanowo

2.

Lokal użytkowy garaż G1                 

Zielona Góra, ul. Łużycka 47

861/21

24 Zielona Góra

3.

Lokal użytkowy garaż G2                  

Zielona Góra, ul. Łużycka 47

4.

Nieruchomość zabudowana,            

Nietków ul. Kolejowa 1

517/15

6 Nietków

5.

Nieruchomość niezabudowana,            

Nietków ul. Kościuszki

517/12

6 Nietków

6.

Nieruchomość zabudowana, Orzewo

740/8

8 Radomia

7.

Nieruchomość niezabudowana, Orzewo

740/3

8 Radomia

8.

Nieruchomość zabudowana,            

Zielona Góra ul. Przylep – 22 lipca

647/25

60 Zielona Góra

9.

Lokal użytkowy Czerwieńsk ul. Naftowa 2-6

486/5

1 Czerwieńsk

 

2.       Celem przetargów jest uzyskanie najwyższej ceny.

3.       Przetargi organizowane są na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

 

§ 2. Przedmiot przetargów

 

1.       Przedmiotem przetargów są nw. nieruchomości:

 

L.p.

Rodzaj nieruchomości, adres

Nr działki

Obręb

Powierzchnia działki/lokalu/obiektu

Nr księgi wieczystej

1.

Lokal użytkowy Wilkanowo Rybno 33/7

863/2

11 Wilkanowo

0,06 ha / 17,64 m2

udział w gruncie 46/1000

ZG1E/00065065/2

2.

Lokal użytkowy garaż G1                 

Zielona Góra, ul. Łużycka 47

861/21

24 Zielona Góra

0,2818 / 13,50 m2

udział w gruncie 362/10000

ZG1E/00073110/2

3.

Lokal użytkowy garaż G2                  

Zielona Góra, ul. Łużycka 47

0,2818 / 13,50 m2

udział w gruncie 362/10000

4.

Nieruchomość zabudowana,            

Nietków ul. Kolejowa 1

517/15

6 Nietków

0,1525 ha / 100,6 m2

ZG1E/00064070/3

5.

Nieruchomość niezabudowana,            

Nietków ul. Kościuszki

517/12

6 Nietków

0,2328 ha

ZG1E/00064069/3

6.

Nieruchomość zabudowana, Orzewo

740/8

8 Radomia

0,2614 ha / 35,82 m2

ZG1E/00057239/4

7.

Nieruchomość niezabudowana, Orzewo

740/3

8 Radomia

0,0677 ha

ZG1E/00057236/4

8.

Nieruchomość zabudowana,            

Zielona Góra ul. Przylep – 22 lipca

647/25

60 Zielona Góra

0,1022 ha / 102,08

ZG1E/00109773/9

9.

Lokal użytkowy Czerwieńsk ul. Naftowa 2-6

486/5

1 Czerwieńsk

0,8271 ha / 37,10 m2

udział w gruncie 8/100

ZG1E/00052240/4

 

2.       Sposób zagospodarowania nieruchomości, został opisany w ogłoszeniu o przetargu.

 

 

§ 3. Organizacja przetargów

 

1.       Organizatorem przetargów jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-119 Zielona Góra, zwane dalej Nadleśnictwem Zielona Góra.

2.       Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje Komisja Przetargowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra.

3.       Przetargi odbędą się w terminach wskazanych w ogłoszeniach, w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra

w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-119 Zielona Góra, w pokoju nr 10 w dniu 03.11.2015 r. w godzinach od 07:30 do 15:00.

4.     Ceny wywoławcze nieruchomości zostały określone w ogłoszeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), niniejsza sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

5.       Niniejszy regulamin przetargu będzie dostępny:

 

-   na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra,

-   na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra,

-   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa,

6.         Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra może z ważnych powodów odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formach wskazanych dla ogłoszenia o przetargu.

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w przetargu, zgłoszenie udziału w przetargu

 

1.    W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wysokości, formie                               i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

2.       Osoby fizyczne i osoby prawne mogą brać udział w przetargu osobiście lub poprzez pełnomocników.

3.       Pełnomocnictwa składane w przetargu winny mieć formę aktu notarialnego.

4.       W przypadku pełnomocnictw udzielonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, formą wystarczającą jest dokonanie tej czynności zgodnie z prawem państwa, w którym sporządzono pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to powinno być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, który powinien także stwierdzić zgodność z prawem miejscowym formy sporządzenia pełnomocnictwa.

 

§ 5. Ogłoszenie o przetargu

 

1.    Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed
wyznaczonym terminem przetargu, poprzez:

a)       wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra,

b)       zamieszczenie na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra,

c)       zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2.    Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać:

a)       oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

b)       oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków;

c)       powierzchnię nieruchomości,

d)       opis nieruchomości,

e)       przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

f)         sposób zagospodarowania nieruchomości,

g)       informację o obciążeniach nieruchomości,

h)       informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków,

i)         cenę wywoławczą nieruchomości,

j)         informację o terminie i miejscu, w których można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości,

k)     termin i miejsce przetargu,

l)      wysokość wadium, jego formę, miejsce i termin jego wniesienia,
ł)      termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości,

m)    informacje o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

 

§ 6. Wadium

 

1.       Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej.

2.       Wysokość wadium zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu. Wadium nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20% tej ceny.

3.       Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości …….. (podać rodzaj nieruchomości i adres)" w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.11.2015 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra.

4.       Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 02.11.2015 r. do godziny 12:00.  Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

5.       Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości. 

6.       Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana, bez usprawiedliwionej przyczyn nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego, a sprzedający skorzysta w takiej sytuacji z możliwości odstąpienia od umowy.

7.       Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

8.       Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu (m.in. opłata notarialna, skarbowa, sądowa, podatki) ponosi w całości nabywca.

 

§ 7. Przebieg przetargu

 

1.       Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Nadleśniczego, zwana dalej Komisją.

2.       Komisja przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu.

3.       Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu, w przypadku:

 

a)       niewniesienia wadium w terminie określonym w ogłoszeniu,

b)       braku możności stwierdzenia tożsamości uczestnika przetargu (lub pełnomocnika).

 

4.       W związku z koniecznością sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, przed rozpoczęciem przetargu każdy uczestnik przetargu wchodzący na salę zobowiązany będzie do:

a)      okazania członkom Komisji dowodu osobistego lub paszportu;

b)      przekazania członkom Komisji potwierdzenia wniesienia wadium oraz oświadczenia ze wskazaniem numeru konta bankowego, na które należy zwrócić wadium;

c)       przekazania członkom Komisji oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu;   

d)      w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna bierze udział w przetargu poprzez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest do przekazania członkom Komisji oryginału pełnomocnictwa udzielonemu mu w formie aktu notarialnego przez tę osobę i upoważniającego go do wzięcia udziału w przetargu.

Uwaga:

- W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie członkom Komisji pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na wystąpienie w przetargu i zawarcie w przypadku wygrania przetargu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2012 .788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej odpłatnego nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

- Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przekazać członkom Komisji aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia Komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

- W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest wspólnik prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej powinien on przekazać członkom Komisji kopię umowy spółki cywilnej, celem ustalenia zasad reprezentacji spółki.

5.       Uczestnik przetargu, który się spóźni na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

6.       Przewodniczący Komisji:

a)       otwiera przetarg,

b)       podaje informacje, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a) –i) oraz ł)-m)  Regulaminu,

c)       podaje imiona i nazwiska albo nazwy uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium i zostali dopuszczeni do przetargu,

d)       podaje wysokość postąpienia.

7.     Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

8.       Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do stu złotych.

9.       Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

10.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.    Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę (przybicie) i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

12.    Przetarg uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej powiększonej o co najmniej jedno postąpienie oraz w sytuacji kiedy przetarg został prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił lub nikt nie został dopuszczony.

 

§ 8. Protokół z przetargu

 

1.     Komisja ze swej pracy sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

a)      informacje, o których mowa w § 5 ust.2 lit. a) – h) Regulaminu,

b)      termin i miejsce przetargu,

c)       imiona i nazwiska członków komisji przetargowej,

d)      dane uczestników przetargu i osób niedopuszczonych do przetargu, wraz z informacją o przyczynie niedopuszczenia do przetargu,

e)      cenę wywoławcza nieruchomości i cenę nabycia nieruchomości,

f)        imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres osoby, której oferta została wybrana.

 

2.       Protokół podpisują członkowie komisji przetargowej i zatwierdza sprzedający.

3.       Zatwierdzony protokół stanowi podstawę sporządzenia aktu notarialnego.

 

§ 9. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

 

1.       Uczestnikom przetargu oraz osobom niedopuszczonym przez komisję do przetargu przysługuje prawo wniesienia na piśmie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

2.       Skargę wnosi się na piśmie bezpośrednio do Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra, w terminie do 7 dni od dnia przetargu.

3.       Nadleśniczy rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  Nadleśniczy może:

- uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych;

         - unieważnić przetarg;

- uznać skargę za niezasadną.

4.       Nadleśniczy zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

§ 10. Zawiadomienie o wyniku przetargu

 

1.       W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Nadleśniczy podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra na okres 7 dni zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu, oraz zamieszczając je na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra.

2.       Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu zawiera następujące informacje:

 

a)       datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,

b)       oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

c)       oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków;

d)       liczbę uczestników przetargu i liczbę osób niedopuszczonych do przetargu,

e)       cenę wywoławczą nieruchomości oraz cenę nabycia nieruchomości,

f)         imię, nazwisko albo nazwę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości albo informację o przyczynach nieustalenia nabywcy nieruchomości.

 

§ 11. Zawarcie umowy sprzedaży

 

1.       Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia.

W razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta nieruchomości, gminie służy prawo pierwokupu – w takim przypadku z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomiona właściwa gmina, która może skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

W razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta nieruchomości będących przedmiotem najmu lub dzierżawy, co do których ich dzierżawcy lub najemcy  przysługuje umowne prawo pierwokupu  –z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomiony dzierżawca/najemca,  a w przypadku nie skorzystania przez niego z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży właściwa gmina, która może skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

2.       Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.

3.       Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśniczy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4.       Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza lub Nadleśnictwo Zielona Góra za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Wykaz dokumentów, które w szczególności może wymagać notariusz lub Nadleśnictwo Zielona Góra, zawiera załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu.

5.       Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 5, jest równoznaczne z odstąpieniem przez wygrywającego przetarg od zawarcia umowy i spowoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

6.       Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.

7.       Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późn. zm) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

 

 

Nadleśniczy

 

 

Arkadiusz Kapała

 

 

Zielona Góra, dnia 25.09.2015r.

 

 

 

 

Załączniki:

1.        Oświadczenie przewodniczącego/sekretarza/członka Komisji przetargowej.

2.        Oświadczenie uczestnika przetargu.

3.        Przykładowe dokumenty.

 

Otrzymują:

-  członkowie komisji przetargowej

-  a/a dokumentacji przetargu

 

Upublicznienie:

-  na stronach BIP Nadleśnictwa Zielona Góra

-  na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Przetargów

 

OŚWIADCZENIE

 

przewodniczącego / sekretarza / członka* Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ………………………………. stanowiącej własność Skarbu Państwa, o numerze działki ………….., położonej w obrębie nr ………………………….

 

 

Ja,...............................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

 

zamieszkały/a ........................................................................................................................................................................

(adres)

 

 

oświadczam, że:

-          nie biorę udziału w przetargu,

-          w przetargu nie biorą udziału osoby mi bliskie,

-          nie pozostaję z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

 

 

 

Zielona Góra, dnia ...................................................                                                                                  

        (podpis)

 

' niepotrzebne skreślić

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Przetargów

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja,............................................................................................................... …...PESEL…………………………………………

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały ............................................................................................................. …………………………………………...

(adres zamieszkania)

 

/adres do korespondencji:................................................................... ………………………………………………………………………./

 

legitymujący (a) się dowodem osobistym / paszportem* …………………………………………………………………

(seria i numer)

 

tel. kontaktowy:..................................... , fax......................................... , e-mail................ …………………………………..

 

działając w imieniu i na rzecz ..................... …………………………………….

(nazwa mocodawcy)

 

zam. / z siedzibą ....................................................................................................... ………………………………………….

(adres mocodawcy i / lub jego siedziba)

 

Oświadczam, że:

-      zapoznałem się ze stanem faktycznym oraz dokumentacją formalno-prawną nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i nie wnoszę do nich uwag,

-      zapoznałem się z ogłoszeniem o przetargu oraz z Regulaminem przetargu i nie wnoszę do nich uwag,

-      nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,

-      nie figuruję jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej,

-      wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanym organizatorowi przetargu dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data i podpis osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia w imieniu uczestnika przetargu)

 

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić, jeżeli dotyczy

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu Przetargów

 

 

Przykładowe dokumenty, których może wymagać notariusz lub Nadleśnictwo w celu sporządzenia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości:

 

Lp.

Załącznik

Dotyczy

Uwagi

Nr załącznika

(uzupełnić)

1.

dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika przetargu

osoba fizyczna

- dowód osobisty  lub paszport, albo notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,

 

1a

- w przypadku współmałżonków dodatkowo: pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

1b

osoba fizyczna prowadząca

działalność gospodarczą

- dowód osobisty  lub paszport, albo notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,

- oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otwarcia przetargu) wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, lub aktualny wydruk ze strony http://prod.ceidg.gov.pl.

 

2.

osoba prawna

- oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otwarcia przetargu) odpisu z właściwego rejestru, lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

- dane osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej, wraz z dowodem osobistym lub paszportem,  albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kserokopią dowodu osobistego lub paszportu tej osoby (lub tych osób)

 

3.

dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika

pełnomocnik

- pełnomocnictwo notarialnie poświadczone (oryginał),

- notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika

 

4.

dokumenty potwierdzające prawo do nabycia nieruchomości na terytorium RP

cudzoziemiec

- promesa lub zezwolenie MSWiA na nabycie nieruchomości albo oświadczenie, że zezwolenie takie nie jest wymagane wraz z podaniem podstawy prawnej zwolnienia z uzyskania zezwolenia

 

5.

umowa spółki cywilnej

osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej

- notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy spółki cywilnej