LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

 

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 2100 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości - lokalu niemieszkalnego użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal.

 

0.

Nazwa i adres nieruchomości

Lokal użytkowy – garaż, Zielona Góra, ul. Przylep – Sosnowa 9a-b

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze,

KW nr ZG1E/00069564/8, działka 644/9

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

obręb nr 0060 Przylep, m. Zielona Góra, działka nr 644/9,

Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

Powierzchnia działki - 0,3375 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości (lokalu)

17,70 m2, udział w gruncie przypisany do lokalu 18/1000 tj. 60,75 m2.

4.

Opis nieruchomości

Lokal niemieszkalny użytkowy – garaż o powierzchni 17,70 m2 znajduje się w przyziemiu (kondygnacji piwnicznej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 3-kondygnacyjnego położonego w Zielonej Górze przy ul. Przylep – Sosnowa 9a-b, składający się z jednego pomieszczenia, wyposażony w instalację elektryczną. Pomieszczenie jest w przeciętnym stanie technicznym. Grunt działki wyposażony w sieci e, w, k, t, g posiada dostęp do drogi utwardzonej. Działka i lokal położone w niewielkiej odległości od głównej drogi prowadzącej przez miejscowość w kierunku Zielona Góra-Czerwieńsk.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal użytkowy może spełniać rolę garażu lub magazynu.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Lokal jest przedmiotem umowy dzierżawy.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie przetargu" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra, na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w świetlicy w dniu 25.10.2016 r. o godzinie 10:00.

13.

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości Zielona Góra ul Przylep – Sosnowa 9a-b" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

14.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

15.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

16.

Z uwagi na przysługujące Miastu Zielona Góra prawo pierwokupu, z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomione Miasto Zielona Góra, które może skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu przetargu dokumenty wskazane w Regulaminie przetargu.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

Wilkanowo; 23.09.2016r.

 

 

 

 

 

Pełną treść ogłoszenia umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

 

Skróconą treść ogłoszenia opublikowano w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu (Gazeta Lubuska, 23.09.2016r.)