LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Nadleśnictwo Zielona Góra z/s Wilkanowo Przysiółek Rybno 31 65-950 Zielona Góra ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących z zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra opisanych w poniższej tabeli:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM

nieograniczonym

 

Nadleśnictwo Zielona Góra z/s Wilkanowo Przysiółek Rybno 31 65-950 Zielona Góra ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę gruntów rolnych  będących z zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra opisanych w poniższej tabeli:

 

Lp.

Adres administracyjny

Adres leśny

Gmina

Klasyfikacja gruntu

Powierzchnia [ha]

Stawka wyjściowa dzierżawy (netto)

uwagi

1.

08-62-011-0047-947/18

 

14-16-2-11-947 n

M. Zielona Góra

Ps V

0,82

182,98 zł/rok

Użytkowanie rolnicze -  pastwiska

14-16-2-11-947 m

Ps VI

0,30

14-16-2-11-947 o

Ps IV

0,62

 

1. Grunty będące przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rolnej  jako pastwiska, na których okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra ( w świetlicy)  dnia 24.08.2015r. o godz. 9:00

3. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie licytacji ustnej kwoty rocznego czynszu za dzierżawę całej powierzchni gruntów wymienionych w tabeli.

4. Wysokość postąpienia została ustalona na poziomie 20 zł.

5. Czynsz ustalony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zostanie przyjęty w umowie dzierżawy w przeliczeniu na jednostki naturalne – q pszenicy według aktualnie obowiązującej w bieżącym roku ceny skupu pszenicy podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Stawka czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 16/13 z dn. 28.06.2013r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra.

7. Do stawek czynszu dzierżawnego dodaje się podatek VAT wg obowiązującej stawki.

8. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty , jeżeli:

a) nikt nie stawił się na przetarg ustny nieograniczony;

b) żaden z uczestników przetargu ustnego nieograniczonego nie zaoferował postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.

9. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest do posiadania przy sobie i okazania do wglądu dokumentu tożsamości.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.