LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza rozpoczęcie postępowania na dostawę i montaż wyrobów drewnianych oraz elementów małej architektury.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty na obie części zamówienia oraz musi skalkulować w ofercie wszelkie materiały, sprzęt i robociznę niezbędne do realizacji zadania.

Wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2) Wykonawca składa podpisane kosztorysy ofertowe (część I i II) stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4). Na realizację w/w zadania zostanie podpisana umowa - wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.

Oferty należy złożyć osobiście/przesłać w terminie do 27.06.2024r. do godz. 10:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra, adres: Rybno 31, 65-943 Rybno lub przesłać mailem na adres: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl. Oferta powinna zostać złożona z dopiskiem: (wskazać: nazwę zamówienia, osobę uprawnioną do kontaktu).

Nadleśnictwo Zielona Góra, informuje (pismo z dnia 28.06 w załączeniu), iż w ww. postępowaniu na dostawę i montaż wyrobów drewnianych oraz elementów małej architektury najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KMK Group Krzystof Jurczyński.