LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego FIAT Panda

Oferty należy złożyć osobiście/przesłać w terminie do 21.09.2023r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra, adres: Rybno 31, 65-943 Rybno. Pisemna oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Przetarg na samochód FIAT Panda nie otwierać przed dniem 21.09.2023r. przed godz. 10:00”.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia oferty do nadleśnictwa.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz z parafowanym wzorem umowy, odpisem z odpowiedniego rejestru (dot. podmiotów gospodarczych), pełnomocnictwem (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik) oraz podpisaną klauzulą RODO.