LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

MAŁA RETENCJA W LEŚNICTWIE ŚWIDNICA

INFORMACJA O PROJEKCIE ADAPTACJI LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU W NADLEŚNICTWIE ZIELONA GÓRA

Powierzchniowy pomnik przyrody „Źródlana Dąbrowa” o łącznej powierzchni 32,81 ha został objęty ochroną na wniosek Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 1996. Celem ochrony jest utrzymanie źródlisk oraz stosunków wodnych na obszarze objętym ochroną powierzchniową. Realizowana w tym miejscu inwestycja „Odbudowa zbiorników retencyjnych Źródlana Dąbrowa w leśnictwie Świdnica” w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” prowadzona jest na obszarze ok. 3,30 ha, z czego ok. 2.00 ha znajduje się w zasięgu powierzchniowego pomnika przyrody, co stanowi ok. 6% jego całkowitej powierzchni.

Inwestycja obejmuje teren czterech istniejących śródleśnych, sztucznych zbiorników wodnych, wybudowanych w dolinie cieku Wodna. Na tym odcinku koryto cieku naturalnego zostało wcześniej całkowicie przekształcone. W miejscu ekosystemu rzecznego powstał ekosystem wód stojących. Z czasem obiekty takie jak: budowle, zbiorniki oraz groble zostały mocno zdegradowane i nie pełniły już swojej funkcji. Zbiorniki były silnie zamulone, a pierwszy z nich, najbardziej wysunięty na północ, praktycznie nie retencjonował już wody.

Przedmiotowy pomnik przyrody został ustanowiony Rozporządzeniem zgodnie z którym obowiązuje zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. Planowana odbudowa stawów wpłynie na zwiększenie retencji wodnej oraz na poprawę bilansu wodnego zlewni cieku. Działania takie wpisują się w pojęcie racjonalnej gospodarki wodnej, w związku z powyższym, decyzją Wójta Gminy Świdnica nie zaszła konieczność zniesienia zakazów wykonywania prac związanych ze zmianą stosunków wodnych obowiązującego na tym terenie pomnika przyrody.

         Przed rozpoczęciem robót budowlanych oznakowano taśmą ostrzegawczą obszary źródliskowe, w pobliżu których planowane były prace ziemno-budowlane, tak, aby zabezpieczyć przed ewentualnym, przypadkowym uszkodzeniem struktury źródliska. Wyznaczono specjalne obszary tak zwanych „sędziwych drzew”, które również zostały oznaczone taśmą ostrzegawczą oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo, w ramach projektu zaplanowano odbudowę sieci dróg, co znacznie uatrakcyjni teren dla turystyki pieszej i rowerowej.

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trakcie trwania budowy prowadzone są wszelkie działania minimalizujące negatywny wpływ na otaczające środowisko tj. między innymi ograniczenie wycinki drzew, dostosowanie terminu prowadzonych prac oraz sposobu wykonywania robót. Projekt został współfinansowany w ok. 80% ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe środki pokrywają Lasy Państwowe. Całkowita wartość inwestycji to ok. 4 mln zł netto.

Do czasu zakończenia robót budowlanych obowiązuje zakaz wstępu na teren inwestycji.

Odbiór prac zaplanowano na początek czerwca tego roku.

 

Materiały do pobrania