LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, iż prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przywróceniu przejezdności odcinków dróg leśnych w leśnictwie Ochla oraz konserwacji odcinków dróg leśnych na terenach leśnictw Nietków, Laski, Łężyce.

Ogólny zakres prac :
I. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na przywróceniu przejezdności odcinków dróg leśnych w leśnictwie Ochla.
Zamawiający wyznaczył 9 odcinków dróg, którym należy przywrócić przejezdność w następującym zakresie:
1. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 926m/927g na odcinku około 80mb.
2. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 916h na odcinku około 15mb.
3. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 922 na odcinku około 30mb.
4. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 936f/936i na odcinku około 70mb.
5. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 37d/36Dp na odcinku około 50mb.
6. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 938g na odcinku około 30mb.
7. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 940h na odcinku około 50mb.
8. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 930c/940c na odcinku około 30mb.
9. Wyrównanie poprzeczne i podłużne (koleiny i zapadnięcia) - przywrócenie przejezdności drogi leśnej w oddz. 938a/940c na odcinku około 30mb.
Uwaga :
Zamawiający wymaga, aby wyrównanie podbudowy wykonać kruszywem naturalnym frakcji 0-63mm.


II. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na konserwacji nawierzchni następujących dróg leśnych :
1. Dojazd pożarowy nr 15 w leśnictwie Laski.
2. Dojazd pożarowy nr 8 w leśnictwie Łężyce.
3. Dojazd pożarowy nr 13 w leśnictwie Nietków.


Informacje dodatkowe:
Wykonawca musi skalkulować w ofercie wszelkie materiały, sprzęt i robociznę niezbędne do realizacji zadania.
Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
Na realizacje w/w zadania zostanie podpisana umowa – wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.


2. Nazwa Zamawiającego :
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zielona Góra
Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra


3. Warunki wymagane od Wykonawców: (jeżeli dotyczy): ----


4. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do : 28.12.2021 r.


5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena


O cenie w ramach kryterium „Cena” polegać będzie cena łączna brutto za przedmiot zamówienia podana w formularzu ofertowym.


Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować :
- wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ,
- uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko, wynikające z okoliczności, które było trudno przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia,
- podatek VAT.


6. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.


7. Osoba z Nadleśnictwa uprawniona do kontaktu:
Pani: Hanna Mitoraj
Telefon: 068 323 64 03, 068 326 53 52 , 731323733 fax: 068 326 70 96
adres email: hanna.mitoraj@zielonagora.lasy.gov.pl

8. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 25.11.2021r., godz. 15.00.
W skład oferty wchodzi :
- wypełnione formularze ofertowe Wykonawcy, których wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poczta elektroniczną.

9. Ofertę można:*
a) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Nadleśnictwo Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra z dopiskiem: (wskazać: nazwę zamówienia, osobę uprawnioną do kontaktu).
b) przesłać e-mailem na adres: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl


10. Załączniki: (jeżeli dotyczy)
Następujące załączniki są dostępne do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa
Nadleśnictwo Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra (pokój nr 11) lub do pobrania ze strony internetowej https:zielonagora.zielonagora.lasy.gov.pl

a) Załącznik nr 1 - Wzór formularzy ofert Wykonawcy do uzupełnienia wraz z załącznikami,
b) Załącznik nr 2 - Przedmiary robót, które pełnią funkcję pomocniczą i orientacyjną, aby dać Wykonawcy wspólną podstawę dla sporządzenia oferty, a Zamawiającemu podstawę do porównania ofert,
c) Załącznik nr 3 – wzór umowy.

11. Uwagi:
a) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie przy tego typu pracach budowlanych.
b) Zadanie zostanie rozliczone na podstawie, ustalonych w kosztorysach ofertowychWykonawcy cen jednostkowych robót, w odniesieniu do ilości rzeczywiście odebranych i wykonanych robót,
c) Podstawą do rozliczenia faktur będą protokoły odbioru robót wraz z sprawdzoną przez inspektora nadzoru dokumentacją powykonawczą, której część będzie stanowić: wypełniony dziennik robót, książka obmiarów, kosztorys powykonawczy, protokoły robót zanikowych lub ulegających zakryciu, protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych (jeśli wystąpią) oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały.


12. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE. L 2016. 119. 1), dalej RODO, informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą: Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, tel. +48 68 326 53 52, adres e-mail: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez: iod@comp-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarciem i realizacją umowy/zlecenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, po realizacji umowy/zlecenia. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 (art. 18 RODO).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – do zawarcia umowy/zlecenia i wykonania zlecenia.

Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień na pozyskiwanie usług, dostaw i robót budowlanych dla potrzeb Nadleśnictwa o wartości mniejszej od kwoty 130 000 zł dostępnego w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadleśnictwa Zielona Góra do zawarcia umowy/zlecenia.