Formy edukacji leśnej

Edukacja leśna społeczeństwa przybiera różne formy.

Dominującą formą edukacji leśnej realizowaną w Nadleśnictwie Zielona Góra są spotkania z leśnikami w szkołach (38,2 %) oraz udział w akcjach, czy imprezach okolicznościowych (28,3 %) Pracownicy nadleśnictwa przede wszystkim odwiedzają pobliskie szkoły podstawowe oraz przedszkola, biorą czynny udział w organizowaniu konkursów przyrodniczych, zasiadają w komisjach konkursowych. Istniejący przy siedzibie nadleśnictwa plac edukacyjny z wiatą edukacyjną i miniarboretum oraz nieopodal przebiegająca ścieżka przyrodniczo-leśna ,,Do wieży” są najchętniej odwiedzanymi przez dzieci oraz młodzież, obiektami edukacji leśnej nadleśnictwa. W 2014 roku dzięki uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW, przy siedzibie nadleśnictwa wybudowana została wiata edukacyjna oraz posadowiono drewniane tablice interaktywne o tematyce przyrodniczej w postaci gier terenowych.

Główne formy edukacji leśnej realizowane przez Nadleśnictwa Zielona Góra w latach 2011-2020 (opracowano na podstawie corocznych sprawozdań z działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Zielona Góra).

Ponadto, poza edukacją realizowaną w szkołach i w terenie, Nadleśnictwo Zielona Góra prowadzi intensywną akcję informacyjno-edukacyjną wśród wszystkich grup wiekowych oraz ściśle współpracuje z lokalnymi jednostkami edukacyjnymi, samorządami oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami przy wykorzystaniu adekwatnych do potrzeb danej grupy narzędzi komunikacyjnych.

 

Nadleśnictwo cyklicznie od 2000 roku współorganizuje międzyszkolny konkurs pn. ,,Żyj z przyrodą w zgodzie” organizowany wspólnie z SP nr 15 w Zielonej Górze. Swoim patronatem obejmuje szereg wydarzeń edukacyjnych, m.in. konkurs przyrodniczy dla uczniów klas III zielonogórskich szkół podstawowych pn. ,,Przygoda z liściem” w SP nr 15 w Zielonej Górze, festiwal piosenki przedszkolnej z cyklu ,,Biesiada pod Topolą” w MP nr 20 w Zielonej Górze, kniejową imprezę na orientację oraz festiwal piosenki harcerskiej organizowany przez zielonogórski ZHP. Ponadto nadleśnictwo aktywnie wspiera cykliczne akcje edukacyjne m.in. ,,Ratujmy skowronki”, ,,Chrońmy las przed pożarem”, ,,Dokarmianie ptactwa i zwierzyny”, ,,Choinka dla szkoły”. Organizuje akcje sprzątania świata (m.in. akcja ,,Posezonowe sprzątanie Wzgórz Piastowskich”, ,,#SprzątaMY”), sadzenia lasu (m.in. akcja ,,Posadźmy razem las!”, ,,Jedno dziecko, jedno drzewo”, ,,#SadziMY”), wspiera poświąteczną akcję recyklingu drzewek bożonarodzeniowych pn. ,,EkoChoinka”. Współorganizuje spacery piesze, nordyckie, organizuje wspólne grzybobranie. Inicjuje spotkania plenerowe o tematyce przeciwpożarowej, przygotowuje cykl spotkań o tematyce przyrodniczo-leśnej dla dzieci i rodziców przy współudziale myśliwych z PZŁ, czy realizuje spotkania z młodzieżą polsko-niemiecką.

Współpraca transgeniczna – spotkanie z młodzieżą polsko- niemiecką w leśnictwie Łężyce – 13.03.2014 r. (fot. archiwum Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze).

Pracownicy nadleśnictwa biorą również aktywny udział w audycjach radiowych, realizowanych m.in. przez Polskie Radio Zachód oraz realizują aktywnie działania komunikacyjne, we współpracy z mediami lokalnymi oraz regionalnymi.

Zapowiedź audycji radiowej emitowanej w lutym 2020 r. w programie „Między Nami Zwierzętami”
Polskiego Radia Zachód, w trakcie której Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra omawiał m.in. temat odporności lasu i zagrożeń biotycznych (źródło: zasoby RDLP w Zielonej Górze).

Relacja z reportażu leśnego realizowanego z leśnikami w Polskim Radio Zachód
(źródło: Facebook RDLP w Zielonej Górze).

Dużym zainteresowaniem cieszy się mobilne stanowisko edukacyjno-promocyjne, które funkcjonuje podczas trwania wydarzeń i akcji edukacyjnych, wydarzeń sportowych, festynów rodzinnych, czy spotkań plenerowych.

Mobilne stoisko edukacyjno-promocyjne Nadleśnictwa Zielona Góra zorganizowane w 2018 r. podczas Światowego dnia Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (fot. Ewelina Fabiańczyk, RDLP w Zielonej Górze).

Oprócz ww. wydarzeń Nadleśnictwo Zielona Góra czynnie wspiera wszystkie wydarzenia edukacyjne, przyrodnicze i sportowe, organizowane w obrębie granic administracyjnych nadleśnictwa, jak również inne wydarzenia organizowane w sąsiedztwie nadleśnictwa o dużej wartości edukacyjnej, przyrodniczej, turystycznej czy sportowej, zmierzające do wyjaśnienia i przekazania informacji w celu rozumienia i rzetelnej interpretacji zjawisk przyrodniczych, roli lasów w gospodarce, roli Lasów Państwowych w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem.