Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej- naturalne zbiorniki wodne, małe oczka wodne, kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy, starorzecza czy skarpy, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca stałego przebywania. Obecnie znajduje się w Polsce ponad 9 tys. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra występuje 6 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 173,51 ha, obejmujących m.in. tereny w korycie rzeki Odry (4 z poniższych):
  • Międzywale I – 79,55 ha
  • Międzywale II – 68,89 ha
  • Międzywale IV - 22,59 ha
  • Konwalie – 0,90 ha
  • Dereniówka – 0,66 ha
  • Dober – 0,92 ha