Aktualności Aktualności

Powrót

Podsumowujemy ostanią dekadę

Podsumowujemy ostanią dekadę

Konsultacje społeczne, podsumowanie ostatniej dekady i plany urządzania lasów na następne 10 lat - zakończyła się narada gospodarcza Nadleśnictwa Zielona Góra.

15 października br. w Motelu 118 w Zielonej Górze odbyła się narada techniczno-gospodarcza. Podczas spotkania oceniono gospodarkę ubiegłego okresu gospodarczego (w latach 2011-2020) w Nadleśnictwie Zielona Góra.

Swój referat wygłosił Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra, wykonawca Planu Urządzania Lasu (PUL) oraz Zespołu Ochrony Lasu. Podstawowym zadaniem Narady techniczno-gospodarzczej jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Regionalnego w Zielonej Górze ds. Gospodarki Leśnej, Pan Dariusz Miernik.

W obradach NTG wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności (m.in. Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, Ruchu Miejskiego Zielona Góra, czy Stowarzyszenia CURTEZ), przedstawiciel Zakładu Ochrony Lasu, inspektor LP właściwy do spraw kontroli kompleksowej nadleśnictwa, pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie, RDLP w Zielonej Górze oraz Nadleśnictwa Zielona Góra.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www Radia Zielona Góra, gdzie została zamieszczona relacja z narady.

Co to jest Plan Urządzenia Lasu?

Plan Urządzenia Lasu, tzw. PUL, to „pigułka wiedzy leśnej” będąca podstawowym dokumentem gospodarki leśnej, opracowywana na okres dziesięciu lat dla lasów stanowiących własność skarbu Państwa, np. nadleśnictwa. Sporządzenie PUL trwa około dwóch lat, następnie dokument ten zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska. Oczywiście w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasu, może być opracowany na okres krótszy niż 10 lat. W przypadku lasów prywatnych opracowywany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL).

Las tworzy swoją potęgę konsekwentnie i powoli. Aby móc podziwiać piękno lasu, trzeba zaplanować jego rozwój - potocznie pisząc "urządzić las".

Co się dzieje w okresie przygotowawczym PUL?

W trakcie sporządzania PUL, realizowane są prace terenowe, podczas których taksatorzy – czyli osoby zajmujące się grupą czynności prac inwentaryzacyjnych, zajmują się  m.in. określeniem wskazań gospodarczych dla danego obszaru leśnego, pomiarami i opracowaniem kartograficznych wyników wykonywanej taksacji. Wynikami tych prac są mapy przeglądowe - zawierające opisy drzewostanów, typów siedliskowych, obszarów chronionych i funkcji lasu oraz mapy gospodarcze i sytuacyjne. Następnie, w ramach konsultacji społecznych odbywają się narady, podczas których zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia oraz ewentualne poprawki do PUL.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy