Aktualności Aktualności

Powrót

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie zamówień publicznych

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie zamówień publicznych

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące postępowania w sprawie zamówień publicznych po 18 kwietnia 2016r. do daty wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych implementującej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE i 2014/25/UE.

 

Przepisy dyrektyw winny zostać wprowadzone do 18 kwietnia 2016 r., jednak nadal trwają prace legislacyjne, a projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych aktualnie znajduje się na etapie prac parlamentarnych. Sytuacja ta może spowodować niezapewnienie pełnej zgodności wszczynanych aktualnie postępowań z przepisami unijnymi.

Wobec powyższego Ministerstwo Rozwoju sugeruje, o ile to możliwe, wszczynanie takich postępowań po wejściu w życie ustawy zmieniającej Pzp.

Jeśli postępowania takie muszą zostać udzielone, MR sugeruje, w celu zminimalizowania ryzyka, stosowanie przygotowanych przez UZP zaleceń. Zalecenia te (zamieszczone na stronie internetowej UZP oraz na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce dot. POIiŚ 2014 - 2020), wskazują na sposób postępowania, który winien zostać przyjęty przez zamawiających w celu realizacji wymogów wynikających z przepisów dyrektyw, dotychczas nieodzwierciedlonych w przepisach ustawy Pzp.  

Powyższe jest szczególnie istotne dla wszystkich jednostek LP, które w roku bieżącym zaplanowały realizację przetargów związanych z projektami:

- Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

- „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

- „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

 

Poniżej w załączeniu pismo MŚ przekazującego stanowisko Ministerstwa Rozwoju zawierające rekomendacje w zakresie udzielania zamówień w okresie do czasu pełnego zaimplementowania przepisów dyrektyw nr 2014/24/UE i 2014/25/UE do przepisów krajowych.

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy