Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Zielona Góra zaliczane są do I najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Nadleśnictwo współpracuje z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

Z zagrożeniem pożarowym mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzą takie warunki, przy których możliwe jest powstanie niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanej akcji do jego likwidacji.

 

Nadleśnictwo posiada jedną główną bazę sprzętu przeciwpożarowego, zlokalizowaną przy siedzibie Nadleśnictwa oraz trzy własne klasyczne dostrzegalnie przeciwpożarowe, wyposażone w radiowe środki łączności. 

Sieć obserwacji naziemnej stanowią dwie dostrzegalnie klasyczne (metalowe, rurowe):

 • Dostrzegalnia „Buchałów" - Leśnictwo Świdnica,
 • Dostrzegalnia „Wysoka" - Leśnictwo Łężyce.

Nadleśnictwo współpracuje z 7 dostrzegalniami przeciwpożarowymi, znajdującymi się w sąsiednich nadleśnictwach, co zapewnia pełne pokrycie nadzorowanego terenu. Wszystkie leśnictwa posiadają łączność telefoniczną - stacjonarną i komórkową.

 

Główną przyczyną powstania pożarów w lesie jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem, podpalenia oraz przerzuty z gruntów nieleśnych. Niebezpieczeństwo powstawania pożarów związane jest również ze zwiększoną penetracją lasów przez turystów i miejscową ludność podczas zbioru jagód i grzybów w okresie lata i jesieni. Wówczas najbardziej narażone na pożary są drzewostany położone w sąsiedztwie uczęszczanych dróg. Także duży ruch kołowy na drogach krajowych zwiększa zagrożenie pożarowe. 

W poprzednim roku ilość i powierzchnia pożarów niestety uległa zwiększeniu. W ostatnich trzech latach przedstawia się to następująco:

 • 2020 rok – 12 pożarów o powierzchni spalonej 1,21 ha, gdzie przeciętna powierzchnia jednego pożaru to 0,10 ha,
 • 2021 rok – 9 pożarów o powierzchni spalonej 0,47 ha, gdzie przeciętna powierzchnia jednego pożaru to 0,05 ha,
 • 2022 rok – 39 pożarów o powierzchni spalonej 3,19 ha, gdzie przeciętna powierzchnia jednego pożaru to 0,08 ha. 

Nadleśnictwo Zielona Góra położone jest w strefie nr 14_C prognozowania bieżącego zagrożenia pożarowego. Główny punkt prognostyczny dla tej strefy znajduje się w miejscowości Nowogrodzie Bobrzańskim (Nadleśnictwo Krzystkowice), a pomocnicze w miejscowościach Zielona Góra-Przylep (Nadleśnictwo Zielona Góra) i Marianka (Nadleśnictwo Lubsko).

W Nadleśnictwie działa system obserwacyjno-alarmowy, służący do możliwie najszybszego wykrywania pożaru na terenach leśnych. Ustalone zostały sposoby postępowania na wypadek pożaru oraz zabezpieczono środki techniczne, umożliwiające szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pożaru. Nadleśnictwo współpracuje w tym względzie z sąsiednimi nadleśnictwami. 

 

W ramach ochronny przeciwpożarowej Nadleśnictwo zorganizowało i utrzymuje:

 • system obserwacji i łączności,
 • punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD),
 • bazę główną sprzętu przeciwpożarowego wyposażoną w sprzęt przeciwpożarowy (samochód rozpoznawczo-gaśniczy, motopompę pływającą, łopaty, oznakowania, siekiery, tłumnie i hydronetki),
 • sieć oznakowanych dojazdów pożarowych, w większości o nawierzchni gruntowej, 
 • punkty czerpania wody na gruntach Nadleśnictwa (znajdujące się w miejscowościach sąsiadujących z lasami), 
 • pasy przeciwpożarowe typu A i BK oraz planowane typu D.

Ponadto prowadzone są działania propagandowo-edukacyjne.

 

System obserwacyjno-alarmowy Nadleśnictwa Zielona Góra tworzą: 

 • sieć stałej obserwacji naziemnej,
 • naziemne patrole przeciwpożarowe (pracownicy Służby Leśnej i Straż Leśna, wykorzystujący patrolowo-gaśniczy samochód terenowy z zamontowanym wysokociśnieniowym agregatem gaśniczym),
 • patrole lotnicze (w okresie szczególnie dużego zagrożenia pożarowego),
 • znajdujący się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra punkt alarmowo-dyspozycyjny PAD, którego zadaniem jest ustalanie adresu pożaru i alarmowanie jednostek ratowniczych oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej terenu nadleśnictwa, a także prowadzenie dokumentacji przedmiotowej. Wyposażenie punktu stanowią:
  • środki łączności: telefon stacjonarny, komórkowy, radiotelefon bazowy pasma leśnego,
  • operacyjna mapa topograficzna obszaru terytorialnego działania nadleśnictwa i terenów przyległych z punktami obserwacji naziemnej umożliwiającymi lokalizację miejsca pożaru na podstawie namiarów kątowych, 
  • dokumentacja obejmująca: plan działania na wypadek pożaru, wykaz systemów alarmowania i łączności, zestaw czystych map przeglądowych w skali 1:25000, gospodarczo-przeglądowych w skali 1:10000, mapa topograficzna terytorialnego zasięgu nadleśnictwa,
 • sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej (w skład wyposażenia technicznego wchodzą: radiotelefon bazowy pasma leśnego w PAD Nadleśnictwa Zielona Góra, radiotelefony pasma leśnego w samochodach służbowych i w samochodach pracowników nadzoru technicznego, telefony stacjonarne we wszystkich leśniczówkach oraz telefony komórkowe leśniczych, podleśniczych i pracowników nadzoru technicznego). Nadleśnictwo posiada łączność z PSP za pomocą linii telefonicznej oraz radiową w paśmie lasów państwowych i w paśmie PSP (samochód rozpoznawczo gaśniczy nadleśnictwa). 

 

Działalność prewencyjna polega głównie na:

 • corocznym odnawianiu pasów przeciwpożarowych typu „A" wzdłuż dróg publicznych,
 • porządkowaniu pozostałych terenów wzdłuż dróg publicznych na głębokość 30 m od skraju drogi,
 • rozmieszczeniu przy drogach publicznych, w porozumieniu z właściwym Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej, tablic informacyjno-ostrzegawczych,
 • szeroko prowadzonej akcji propagandowej (pogadanki w szkołach, spotkania na zebraniach wiejskich, akcja typu „wiosna bez płomieni" i „czysty las").

Zagrożenie pożarowe