LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczania projektów

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście/przesłać w terminie do 20.09.2023r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu). W formie elektronicznej na adres: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl, pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Zielona Góra, Rybno 31, 65-943 Rybno lub osobiście w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra.

Każda z ww. form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: ,,Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczania projektów” oraz z podanym adresem do korespondencji, mailem i numerem telefonu.

Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.