LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o negocjacjach cenowych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

 

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 2100 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

NEGOCJACJE CENOWE

 

na sprzedaż stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości – lokali niemieszkalnych użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowione są budynki, w których znajdują się lokale.

 

0.

Nazwa i adres nieruchomości

Lokal użytkowy, Czerwieńsk, ul. Naftowa 2-6

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze

KW nr ZG1E/00057240/4

działka nr 486/5 Gmina Miasto Czerwieńsk

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

Gmina Czerwieńsk, obręb nr 0001 m. Czerwieńsk, działka nr 486/5

Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

Powierzchnia działki - 0,8271 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości (lokalu)

37,10 m2; udział w gruncie przypisany do lokalu 8/100 tj. 661,68 m2

4.

Opis nieruchomości

Lokal niemieszkalny użytkowy o powierzchni 37,10 m2 znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości Czerwieńsk przy ul. Naftowej 2-6, składający się z jednego pomieszczenia użytkowo-magazynowego, wyposażony w nieczynną instalację elektryczną, z możliwością wykonania instalacji wod-kan. znajdującej się w budynku. Pomieszczenie jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Grunt działki wyposażony w sieci e, w, k, t posiada dostęp do drogi utwardzonej. Działka położona w dużej odległości od centrum przy drodze peryferyjnej.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym

pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal może być zagospodarowany jako magazyn.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak.

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Lokal jest przedmiotem umowy dzierżawy.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku negocjacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65‑950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie negocjacji cenowych" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra, na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Terminy przeprowadzonych przetargów

I przetarg: ogłoszenie 02.10.2015r. przetarg: 03.11.2015r.; II przetarg: ogłoszenie 02.05.2016r. przetarg 09.06.2016r.

13.

Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej

Pisemne zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej („zgłoszenia"), wraz z dowodem wpłaty zaliczki, należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do „Regulaminu negocjacji cenowych". Kopertę należy zaadresować na sprzedającego i umieścić napis: „Zgłoszenie udziału w negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości ………………" (wpisać nazwę i adres nieruchomości jak w wierszu 0.)

Zgłoszenie udziału można przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście.

14.

Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji cenowych

Negocjacje cenowe odbędą się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w świetlicy w dniu 25.10.2016 r. o godzinie 09:00.

15.

Wysokość zaliczki, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do negocjacji cenowej jest wniesienie zaliczki w wysokości:

1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

Zaliczka może być wniesiona w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Zaliczkę w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Zaliczka - negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości …………. (wpisać nazwę i adres nieruchomości jak w wierszu 0)" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu zaliczki przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Zaliczkę w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Wymagany termin ważności zaliczki złożonej w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia negocjacji cenowych.

Zaliczka wniesiona w pieniądzu przez uczestnika negocjacji, który wygrał negocjacje, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku negocjacji, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom negocjacji zaliczkę zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia negocjacji cenowej. Zaliczka wniesiona w formie gwarancji bankowej przez uczestnika negocjacji, który negocjacje wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

16.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

17.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy / umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

18.

Z uwagi na przysługujące obecnemu dzierżawcy, a w następnej kolejności Gminie Miastu Czerwieńsk prawo pierwokupu, z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomiony dzierżawca oraz Gmina Miasto Czerwieńsk, którzy mogą skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

19.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników negocjacji, uczestnicy negocjacji zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu negocjacji dokumenty wskazane w Regulaminie negocjacji cenowych.

W przypadku firm osoby biorące udział w negocjacji winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

 

 

 

Wilkanowo; 23.09.2016r.

 

 

Pełną treść ogłoszenia umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra;

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra;

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa;

 

Skróconą treść ogłoszenia zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu (Gazeta Lubuska z dn. 23.09.2016 r.)

 

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

 

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 2100 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

NEGOCJACJE CENOWE

 

na sprzedaż stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości – lokali niemieszkalnych użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowione są budynki, w których znajdują się lokale.

 

0.

Nazwa i adres nieruchomości

Lokal użytkowy – garaż G1,

Zielona Góra, ul. Łużycka 47

Lokal użytkowy – garaż G2,

Zielona Góra, ul. Łużycka 47

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze

KW nr ZG1E/00073110/2,

działka 861/21, Zielona Góra, ul. Łużycka 47

KW nr ZG1E/00073112/6, działka 861/9 droga dojazdowa do nieruchomości

KW nr ZG1E/00073110/2, działka 861/21, Zielona Góra ul. Łużycka 47

KW nr ZG1E/00073112/6, działka 861/9 droga dojazdowa do nieruchomości

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, m. Zielona Góra, obręb nr 24 Zielona Góra, działka nr 861/21

rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

powierzchnia działki - 0,2818 ha;

działka nr 861/9, rodzaj użytku: dr (drogi)

powierzchnia działki - 0,0259 ha

woj. lubuskie, m. Zielona Góra, obręb nr 24 Zielona Góra, działka nr 861/21

rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

powierzchnia działki - 0,2818 ha;

działka nr 861/9, rodzaj użytku: dr (drogi)

powierzchnia działki - 0,0259 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości (lokalu)

13,50 m2; udział w gruncie przypisany do lokalu 724/10000 tj. 204,02 m2 + udział w gruncie drogi 361/10000 tj. 9,35 m2

13,50 m2; udział w gruncie przypisany do lokalu 724/10000 tj. 204,02 m2 + udział w gruncie drogi 361/10000 tj. 9,35 m2

4.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy Garaż G1 położony jest w budynku gospodarczo-garażowym, stanowi pojedyncze pomieszczenie o powierzchni 13,50 m2. Stan techniczny przeciętny/zły – posadzka zawilgocona, dach nieszczelny, lokal zniszczony wymaga generalnego remontu.

Lokal użytkowy Garaż G2 położony jest w budynku gospodarczo-garażowym, stanowi pojedyncze pomieszczenie o powierzchni 13,50 m2. Stan techniczny przeciętny/zły – posadzka zawilgocona, dach nieszczelny, lokal zniszczony wymaga generalnego remontu.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal może być zagospodarowany jako garaż lub magazyn.

Lokal może być zagospodarowany jako garaż lub magazyn.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak.

Brak.

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak.

Brak.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

3.800,00 zł

(słownie: trzy tysiące osiemset 00/100 złotych)

3.800,00 zł

(słownie: trzy tysiące osiemset 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku negocjacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65‑950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie negocjacji cenowych" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra, na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Terminy przeprowadzonych przetargów

I przetarg: ogłoszenie 02.10.2015r. przetarg: 03.11.2015r.; II przetarg: ogłoszenie 02.05.2016r. przetarg 09.06.2016r.

13.

Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej

Pisemne zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej („zgłoszenia"), wraz z dowodem wpłaty zaliczki, należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do „Regulaminu negocjacji cenowych". Kopertę należy zaadresować na sprzedającego i umieścić napis: „Zgłoszenie udziału w negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości ………………" (wpisać nazwę i adres nieruchomości jak w wierszu 0.)

Zgłoszenie udziału można przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście.

14.

Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji cenowych

Negocjacje cenowe odbędą się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w świetlicy w dniu 25.10.2016 r.

o godzinie 08:00.

o godzinie 08:30.

15.

Wysokość zaliczki, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do negocjacji cenowej jest wniesienie zaliczki w wysokości:

400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Zaliczka może być wniesiona w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Zaliczkę w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Zaliczka - negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości …………. (wpisać nazwę i adres nieruchomości jak w wierszu 0)" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu zaliczki przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Zaliczkę w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Wymagany termin ważności zaliczki złożonej w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia negocjacji cenowych.

Zaliczka wniesiona w pieniądzu przez uczestnika negocjacji, który wygrał negocjacje, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku negocjacji, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom negocjacji zaliczkę zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia negocjacji cenowej. Zaliczka wniesiona w formie gwarancji bankowej przez uczestnika negocjacji, który negocjacje wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

16.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

17.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy / umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

18.

Informacja o prawie pierwokupu

Z uwagi na przysługujące Miastu Zielona Góra prawo pierwokupu, z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomione Miasto Zielona Góra, które może skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

Z uwagi na przysługujące Miastu Zielona Góra prawo pierwokupu, z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomione Miasto Zielona Góra, które może skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

19.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników negocjacji, uczestnicy negocjacji zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu negocjacji dokumenty wskazane w Regulaminie negocjacji cenowych.

W przypadku firm osoby biorące udział w negocjacji winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

 

 

 

Wilkanowo; 23.09.2016r.

 

 

Pełną treść ogłoszenia umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra;

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra;

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa;

 

Skróconą treść ogłoszenia zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu (Gazeta Lubuska z dn. 23.09.2016 r.)

 

 

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

 

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 2100 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

NEGOCJACJE CENOWE

 

na sprzedaż stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości – lokali niemieszkalnych użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowione są budynki, w których znajdują się lokale.

 

0.

Nazwa i adres nieruchomości

Lokal użytkowy Wilkanowo Przysiółek Rybno nr 33/7

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze

KW nr ZG1E/00065065/2: działka nr 863/2, Wilkanowo, Gmina Świdnica

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, obręb nr 0011 Wilkanowo, miejscowość Wilkanowo, działka nr 863/2. Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

Powierzchnia działki - 0,0600 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości (lokalu)

17,64 m2, udział w gruncie przypisany do lokalu 46/1000 tj. 27,6 m2.

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy nr 33/7 o powierzchni 17,64 m2, położony na 2 piętrze (poddaszu) budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację elektryczną (z możliwością wykonania instalacji wod-kan, i gazowej znajdującej się w budynku). Stan techniczny zły, podłoga drewniana zniszczona, stolarka okienna nieszczelna, brak sanitariatu w lokalu, ogrzewanie – piec węglowy. Lokal wymaga generalnego remontu.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze

przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal nie jest zagospodarowany.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak.

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku negocjacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65‑950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie negocjacji cenowych" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra, na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Terminy przeprowadzonych przetargów

I przetarg: ogłoszenie 02.10.2015r. przetarg: 03.11.2015r.;

II przetarg: ogłoszenie 02.05.2016r. przetarg 09.06.2016r.

13.

Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej

Pisemne zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej („zgłoszenia"), wraz z dowodem wpłaty zaliczki, należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do „Regulaminu negocjacji cenowych". Kopertę należy zaadresować na sprzedającego i umieścić napis: „Zgłoszenie udziału w negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości ………………" (wpisać nazwę i adres nieruchomości jak w wierszu 0.)

Zgłoszenie udziału można przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście.

14.

Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji cenowych

Negocjacje cenowe odbędą się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w świetlicy w dniu 25.10.2016 r. o godzinie 07:30.

15.

Wysokość zaliczki, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do negocjacji cenowej jest wniesienie zaliczki w wysokości:

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Zaliczka może być wniesiona w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Zaliczkę w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Zaliczka - negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości …………. (wpisać nazwę i adres nieruchomości jak w wierszu 0)" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu zaliczki przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Zaliczkę w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 24.10.2016 r. do godziny 12:00. Wymagany termin ważności zaliczki złożonej w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia negocjacji cenowych.

Zaliczka wniesiona w pieniądzu przez uczestnika negocjacji, który wygrał negocjacje, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku negocjacji, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom negocjacji zaliczkę zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia negocjacji cenowej. Zaliczka wniesiona w formie gwarancji bankowej przez uczestnika negocjacji, który negocjacje wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

16.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

17.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy / umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

18.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników negocjacji, uczestnicy negocjacji zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu negocjacji dokumenty wskazane w Regulaminie negocjacji cenowych.

W przypadku firm osoby biorące udział w negocjacji winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

 

 

 

Wilkanowo; 23.09.2016r.

 

 

Pełną treść ogłoszenia umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra;

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra;

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa;

 

Skróconą treść ogłoszenia zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu (Gazeta Lubuska z dn. 23.09.2016 r.)