LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych do użytkowania jako ogród działkowy.

Oferty należy złożyć/przesłać w terminie do 06.06.2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra, adres: Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra. Pisemna oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta dzierżawy gruntu rolnego”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia oferty do nadleśnictwa.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z podpisaną klauzulą RODO.