LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31 65-950 Zielona Góra na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości – lokalu niemieszkalnego użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal.

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr ZG1E/00065065/2: działka nr 863/2,

Wilkanowo, Gmina Świdnica

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, obręb nr 0011 Wilkanowo, miejscowość Wilkanowo, działka nr 863/2

                Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

                Powierzchnia działki - 0,0600 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości (lokalu)

17,64 m2,  udział w gruncie przypisany do lokalu 46/1000.

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy nr 33/7 o powierzchni 17,64 m2, położony na 2 piętrze (poddaszu) budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację elektryczną (z możliwością wykonania instalacji wod-kan, i gazowej znajdującej się w budynku). Stan techniczny zły, podłoga drewniana zniszczona, stolarka okienna nieszczelna, brak sanitariatu w lokalu, ogrzewanie – piec węglowy. Lokal wymaga generalnego remontu.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal jest niezagospodarowany.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak.

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65‑950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie przetargów" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra,  na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w świetlicy  w dniu 09.06.2016 r. o godzinie 07:30.

13.

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości Wilkanowo Przysiółek Rybno 33/7" w nieprzekraczalnym terminie do dnia  08.06.2016 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 08.06.2016 r. do godziny 12:00.  Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

                Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

14.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

15.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu przetargu dokumenty wskazane w Regulaminie przetargu.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

Wilkanowo; 02.05.2016r.

NADLEŚNICZY

 

(-) Arkadiusz Kapała

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

- w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu (Gazeta Lubuska)

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości - lokalu niemieszkalnego użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal.

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr ZG1E/00057240/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze, działka nr 486/5 Gmina Miasto Czerwieńsk

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

Gmina Czerwieńsk, obręb nr 0001 m. Czerwieńsk, działka nr 486/5

                Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

                Powierzchnia działki - 0,8271 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości (lokalu)

37,10 m2; udział w gruncie przypisany do lokalu 8/100

4.

Opis nieruchomości

Lokal niemieszkalny użytkowy o powierzchni 37,10 m2 znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości Czerwieńsk przy ul. Naftowej 2-6, składający się z jednego pomieszczenia użytkowo-magazynowego, wyposażony w nieczynną instalację elektryczną, z możliwością wykonania instalacji wod-kan. znajdującej się w budynku. Pomieszczenie jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Grunt działki wyposażony w sieci e, w, k, t posiada dostęp do drogi utwardzonej. Działka położona w dużej odległości od centrum przy drodze peryferyjnej.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal użytkowy może spełniać rolę magazynu.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Lokal jest przedmiotem umowy dzierżawy.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

25.400,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta 00/100 złotych)

Cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie przetargu" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra,  na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w świetlicy  w dniu 09.06.2016 r. o godzinie 09:00.

13.

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości Czerwieńsk ul Naftowa 2-6" w nieprzekraczalnym terminie do dnia  08.06.2016 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 08.06.2016 r. do godziny 12:00.  Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

                Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

14.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

15.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

16.

Z uwagi na przysługujące obecnemu dzierżawcy, a w następnej kolejności Gminie Miastu Czerwieńsk prawo pierwokupu, z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomiony dzierżawca oraz Gmina Miasto Czerwieńsk, którzy mogą skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

 

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu przetargu dokumenty wskazane w Regulaminie przetargu.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

Wilkanowo; 02.05.2016r.

NADLEŚNICZY

 

(-) Arkadiusz Kapała

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

- w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu (Gazeta Lubuska)

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zielona Góra

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

 

O G Ł A S Z A

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu Państwa, pozostającego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra dwóch lokali niemieszkalnych użytkowych – garażu G1 i garażu G2 wraz z udziałami w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajdują się lokale oraz udziałami w drodze wewnętrznej dojazdowej do nieruchomości.

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr ZG1E/00073110/2,działka 861/21, Zielona Góra, ul. Łużycka 47

KW nr ZG1E/00073112/6,działka 861/9 droga dojazdowa do nieruchomości

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, m. Zielona Góra, obręb nr 24 Zielona Góra,

działka nr 861/21, rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe) powierzchnia działki - 0,2818 ha;

działka nr 861/9, rodzaj użytku: dr (drogi), powierzchnia działki - 0,0259 ha

3.

Powierzchnia nieruchomości

Garaż G1: 13,50 m2; udział w gruncie przypisany do lokalu 724/10000 + udział w gruncie drogi 361/10000

Garaż G2: 13,50 m2; 13,50 m2; udział w gruncie przypisany do lokalu 724/10000 + udział w gruncie drogi 361/10000

4.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy Garaż G1 położony jest w budynku gospodarczo-garażowym, stanowi pojedyncze pomieszczenie o powierzchni 13,50 m2. Stan techniczny przeciętny/zły – posadzka zawilgocona, dach nieszczelny, lokal zniszczony wymaga generalnego remontu.

Lokal użytkowy Garaż G2 położony jest w budynku gospodarczo-garażowym, stanowi pojedyncze pomieszczenie o powierzchni 13,50 m2. Stan techniczny przeciętny/zły – posadzka zawilgocona, dach nieszczelny, lokal zniszczony wymaga generalnego remontu.

5.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z SUiKZP działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

6.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokale użytkowe G1 i G2 mogą spełniać rolę garaży lub magazynów.

7.

Obciążenia nieruchomości

Brak

8.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak.

9.

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

10.

Cena wywoławcza nieruchomości

Garaż G1: 5.700,00 zł (pięć tysięcy siedemset 00/100 złotych)

Garaż G2: 5.700,00 zł (pięć tysięcy siedemset 00/100złotych)

Cena uzyskana w wyniku licytacji zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

11.

Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

- w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w dni robocze, w godzinach urzędowania biura (7:00 – 15:00)

- w „Regulaminie przetargu" umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra,  na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

12.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra w Wilkanowie, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, w świetlicy  w dniu 09.06.2016 r.:

Garaż G1 o godzinie 08:00

Garaż G2 o godzinie 08:30.

13.

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości Garaż G1: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Garaż G2: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Zielona Góra w BGŻ S.A. Zielona Góra, nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0052 6360, z dopiskiem „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości Garaż G1 / G2" w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2016 r. do godziny 12:00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku Nadleśnictwa Zielona Góra. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału bezpośrednio w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra do dnia 08.06.2016 r. do godziny 12:00.  Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni, licząc od dnia otwarcia przetargu.

                Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równiej cenie nabycia nieruchomości.

14.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej (warunkowej) przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Zielona Góra.

15.

Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

16.

Z uwagi na przysługujące Miastu Zielona Góra prawo pierwokupu, z osobą, która wygra licytację zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży, a o treści tej umowy zostanie powiadomione Miasto Zielona Góra, które może skorzystać z prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży.

 

 

Ze względu na konieczność sprawdzenia przez Komisję przetargową tożsamości uczestników przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie w dniu przetargu dokumenty wskazane w Regulaminie przetargu.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

Wilkanowo; 02.05.2016r.

NADLEŚNICZY

 

(-) Arkadiusz Kapała

 

 

Ogłoszenie umieszczono:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa

- w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu  (Gazeta Lubuska)