LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MAŁA RETENCJA NIZINNA

Zakończenie kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do projektu przystąpiło 113 nadleśnictw, zbudowano lub wyremontowano 1349 różnych obiektów, takich jak: zbiorniki wodne, zastawki, brody, przepusty. Efektem projektu jest zwiększenie pojemności zbiorników wodnych o ponad 3,9 mln m3 oraz zretencjonowanie  ponad 2,5 mln m3 wody.

Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w ramach ww. projektu zakończono dwie inwestycje:

 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16. „Mała retencja nizinna (MRN 2) w Nadleśnictwie Zielona Góra“ nr zadania :14-16-1.1-02 „Odbudowa i modernizacja  zbiorników retencyjnych  w leśnictwie Ochla”.

Zasadniczym celem zaprojektowanej inwestycji było odtworzenie i powiększenie aktualnego stanu oraz zakresu retencji wodnej na przedmiotowym odcinku cieku Pustelnik. Dla osiągnięcia tego celu w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę i modernizację wskazanych elementów zbiorników retencyjnych nr 1 i 2, wymienionych poniżej urządzeń i budowli wodnych z nimi powiązanych oraz przebudowę lub wykonanie nowych projektowanych budowli i urządzeń wodnych oraz umocnień dna koryta cieku Pustelnik.

Wykonany zakres zadania pozwolił na osiągnięcie następujących wskaźników:

- objętość retencjonowanej wody w 2 zbiornikach : 2 770 m3.

- pojemność obiektów małej retencji : 6 170 m3.

Zakres prac obejmował:

- Remont istniejącego ziemnego zbiornika retencyjnego nr 1

- Remont istniejącego ziemnego zbiornika retencyjnego nr 2

- Budowa grobli ziemnej istniejącego zbiornika retencyjnego nr 1 w km 0+128 cieku Pustelnik, wraz z odbudową budowli piętrzącej w postaci mnicha żelbetowego

- Budowa grobli ziemnej istniejącego zbiornika retencyjnego nr 2 w km 1+085 cieku  Pustelnik, wraz z odbudową budowli piętrzącej w postaci stałego progu- przelewu

- Budowa kładki w km 0+832 cieku Pustelnik

- Budowa kładki w km 1+240 cieku Pustelnik

- Rozbiórka kładki w km 0+832 cieku Pustelnik

- Rozbiórka kładki w km 1+240 cieku Pustelnik

- Remont schodów i nawierzchni ścieżek w okolicach kładki w km 0+832 cieku Pustelnik

- Remont nawierzchni ścieżek w okolicach kładki w km 1+240 cieku Pustelnik

- Budowa przepustu w km 0+026 cieku Pustelnik o średnicy 80cm

- Remont drogi dojazdowej nad przepustem w km 0+026        

- Rozbiórka przepustu śr. 600mm L=5,5m w km 0+026 cieku Pustelnik

- Rozbiórka przepustu śr. 600mm L=2,4m w km 0+055 cieku Pustelnik

- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Wo150 pod przepustem w km    0+026 cieku Pustelnik

- Remont umocnień dna i skarp koryta cieku Pustelnik na wlocie i wylocie  istniejącego przepustu w km 0+688

- Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych -  zagospodarowanie terenu wokół źródła.

Całkowity koszt inwestycji to 2 219 716,86 zł. Projekt realizowany był ze środków własnych oraz funduszy unijnych – dofinansowanie pokrywa 85 % kosztów kwalifikowanych.

Efektem małej retencji jest wzrost potencjału magazynowania wody, spowolnienie spływu wód z terenów leśnych, poprawienie mikroklimatu, co w bezpośredni sposób wpływa na zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemu leśnego.

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16. „Mała retencja nizinna (MRN 2) w Nadleśnictwie Zielona Góra“ nr zadania 14-16-1.1-01 „Odbudowa zbiorników retencyjnych Źródlana Dąbrowa w leśnictwie Świdnica”

Zasadniczym i podstawowym celem projektowanej, realizowanej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra, inwestycji jest odtworzenie oraz powiększenie aktualnych zasobów retencji wodnej poprzez powiększenie pojemności retencyjnej czterech zbiorników wodnych zlokalizowanych w leśnictwie Świdnica.

Lokalizacja zadania została zaplanowana na terenie leśnych źródlisk, w miejscu starych, poniemieckich zbiorników, które były całkowicie zdegradowane, dzięki zrealizowanej inwestycji w pełni osiągnięto założony poziom retencji zbiornikowej, a wykonany zakres zadania pozwolił na osiągnięcie następujących wskaźników:

- objętość retencjonowanej wody w 4 zbiornikach : 6 880 m3.

- pojemność obiektów małej retencji : 13 300 m3.

      W ramach projektowanego przedsięwzięcia wykonano jednego zadanie inwestycyjnego obejmujące : odbudowę tj. odmulenie, pogłębienie oraz ukształtowanie dna i czaszy 4 istniejących zbiorników wraz z budowlami piętrzącymi wodę w tym: 3 mnichy, 1 przepust z piętrzeniem na wlocie, odbudową wskazanych odcinków ziemnych grobli czołowych na zbiornikach, przebudową przepustów pod leśnymi drogami gruntowymi, wykonaniem nowych umocnień stopy skarp koryta cieku w postaci płotków oraz kiszek z faszyny leśnej - jedynie punktowo na kilku niewielkich wskazanych odcinkach koryta – w rejonie budowli wodnych, bez ingerencji w aktualny przekrój podłużny i poprzeczny koryta rowu „W-M” tj. bez wykonywania jego regulacji, pogłębienia

Całkowity koszt inwestycji to  4 747 330,57 zł. Projekt realizowany był ze środków własnych oraz funduszy unijnych – dofinansowanie pokrywa 85 % kosztów kwalifikowanych.