Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
Nadleśniczy jest pracownikiem administracji leśnej jednoosobowo kierującym nadleśnictwem, ponoszącym za nie odpowiedzialność i reprezentującym je na zewnątrz.
 
Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.
 
Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania, urządzania i użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych tj. „choinek"  administrowaniem portalem leśno-drzewnym oraz portalem e-drewno. Prowadzi również sprawy związane z podatkami lokalnymi (rolnym i leśnym). Dział ten zajmuje się także sprawami dotyczącymi  stanu posiadania, w tym najmem i dzierżawą, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, realizacją zadań programów edukacyjnych związanych z wiedzą przyrodniczo-leśną we współpracy z mediami, szkołami i samorządami terytorialnymi.
 
Leśnictwa stanowią podstawową jednostkę terenową w nadleśnictwie, w której w  bezpośredni sposób prowadzi się gospodarkę leśną. Leśnictwem kieruje leśniczy, który ma obowiązek organizacyjnego przygotowania oraz terminowego wykonania wszelkich czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjnych na terenie powierzonego leśnictwa.
 
Szkółka leśna jest wyodrębnionym działem o charakterze gospodarstwa, przeznaczonym do produkcji materiału sadzeniowego na potrzeby własne i do sprzedaży. Szkółką Leśną kieruje Leśniczy-Szkółkarz, do którego zadań należy planowanie oraz kierowanie zabiegami prowadzonymi na szkółce leśnej, tj. hodowla i ochrona sadzonek w celu zapewnienia zdrowego materiału do odnowień lasu i zalesień.
 
Dział finansowo-księgowy prowadzi sprawy księgowe, finansowe, dotyczące planowania finansowo-ekonomicznego, analiz oraz sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną nad dokumentami finansowo-księgowymi.  Działem kieruje Główny Księgowy.
 
Dział administracyjno-gospodarczy obsługuje całokształt spraw związanych z administracją nadleśnictwa i jego nieruchomości, sporządzaniem i realizacją planów budowy, zakupami środków trwałych oraz planowaniem remontów infrastruktury. Na czele działu stoi Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.
 
Posterunek Straży Leśnej zajmuje się w szczególności analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem mu, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń tego typu oraz związaną z tym sprawozdawczością. Szczegółowe zadania wchodzące w zakres obowiązków Posterunku Straży Leśnej określone są w odnośnych zarządzeniach i decyzjach, instrukcjach wewnętrznych LP, planach pracy i bieżących poleceniach bezpośredniego przełożonego oraz jednostki wyższego szczebla. Posterunkiem kieruje Komendant, który zajmuje się również koordynacją spraw BHP.
 
Pracownia gleboznawstwa i fitopatologii realizuje zadania specjalistyczne z zakresu gleboznawstwa, nawożenia i fitopatologii na rzecz jednostek RDLP w Zielonej Górze. Do jej zadań należy analiza właściwości wodnych, fizycznych i sorpcyjnych gleb. Pracownia, dokonuje szczegółowych opracowań siedliskowych oraz formułuje zalecenia nawożeniowe dla szkółek. Do obowiązków jednostki w zakresie fitopatologii należy przede wszystkim monitoring zdrowotny nasion i sadzonek oraz upraw i starszych drzewostanów pod kątem zagrożenia chorobami grzybowymi oraz opracowywanie działań profilaktycznych ograniczających zagrożenia grzybowe w produkcji szkółkarskiej. Kierowana przez Starszego specjalistę Służby Leśnej ds. gleboznawstwa i fitopatologii.
 
Inżynier nadzoru wykonuje w nadleśnictwie czynności kontrolne w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego. W sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w Nadleśnictwie współpracuje on z Zastępcą Nadleśniczego. Podejmowane przez niego czynności polegają na systematycznej obserwacji stanu lasu i innego mienia na terenie nadleśnictwa w celu ochrony mienia oraz lasów przed szkodnictwem. 
 
Specjalista ds. Pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowników PGL LP w rozumieniu Kodeksu pracy i PUZP oraz ogólne sprawy organizacyjno-prawne dotyczące działania nadleśnictwa. W szczególności zobowiązany jest on do prowadzenia ewidencji osobowej związanej z obsługą kadrową oraz sprawami socjalnymi.