LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych i składników niskocennych.

Oferty należy złożyć osobiście/przesłać w terminie do 04.06.2024r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra, adres: Rybno 31, 65-943 Rybno. Pisemna oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Pierwszy przetarg nieograniczony na zakup środków trwałych i składników niskocennych w Nadleśnictwie Zielona Góra”.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sprzedawcy.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, odpisem z odpowiedniego rejestru (dot. podmiotów gospodarczych), pełnomocnictwem (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik). Oferent na jednym formularzu ofertowym może złożyć dowolną ilość ofert na wymienione w niniejszym ogłoszeniu środki trwałe. Każdy pojedynczy wpis w formularz ofertowy jest odbierany jako osobna oferta.