LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o dzierżawie lokalu

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu i położonego na nim pawilonu gastronomicznego leżącego przy drodze krajowej nr 32.

Oferty należy złożyć/przesłać w terminie do 30.05.2022r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra, adres: Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra. Pisemna oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta dzierżawy gruntu i leżącego na nim pawilonu gastronomicznego”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia oferty do nadleśnictwa.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz z parafowanym na każdej stronie wzorem umowy, odpisem z odpowiedniego rejestru (dot. podmiotów gospodarczych), pełnomocnictwem (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik) oraz podpisaną klauzulą RODO. Powyższe dokumenty zamieszczone są poniżej.