LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI DLA PSZCZELARZY

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra nr 21/2023 z 09.05.2023 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra, grunty udostępniane się zainteresowanym pszczelarzom na następujących zasadach:

 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych, pasieki mogą być lokalizowane w lasach:

 • nie objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu do lasu,
 • w których nie są planowane w określonym roku prace i zabiegi gospodarcze lub ochronne,
 • nie przeznaczonych do masowego wypoczynku i rekreacji ludności,
 • nie wymagających urządzania specjalnych dróg dojazdowych do pasiek.
 1. Grunty leśne (Ls) udostępnia się nieodpłatnie na rzecz lokalizacji pasiek, na podstawie UMOWY UŻYCZENIA, wg wzoru określonego w załączniku nr 4.

 2. Udostępnianie gruntów innych niż (Ls) na rzecz lokalizacji pasiek, dokonuje się na podstawie POROZUMIENIA O UDOSTĘPNIENIU GRUNTU W CELU LOKALIZACJI PASIEKI   wg wzoru określonego  w załączniku nr 5 i wg stawek określonych w załączniku nr 2.
   
 3.  Właściciel pasieki chcący postawić pasiekę na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo zobowiązany jest złożyć:
 • podanie wraz z uzgodnieniem lokalizacji pasieki z miejscowym leśniczym wg wzoru określonego w załączniku nr 6  /do pobrania na dole strony/
 • ubezpieczenie OC pszczelarza w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pszczoły lub zaświadczenie od Prezesa Koła Pszczelarskiego o przynależności do Związku Pszczelarzy i grupowym ubezpieczeniu w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pszczoły,
 • aktualne na czas przewozu pasieki świadectwo zdrowia rodzin pszczelich.
 1. Udostępnianie nieruchomości dla pszczelarzy co do zasady zawiera się na okres roczny. W przypadku określenia w zawieranych umowach zapisów gwarantujących czasowe usunięcie pni pszczelich/pasiek z udostępnionych powierzchni, jak również zasad przedkładania aktualnych dokumentów określonych w ust. 4 lit.  b, c, udostępnienie nieruchomości może być zawarte na okres dłuższy, maksymalnie do 3 lat.

Przed przesłaniem wniosku do nadleśnictwa, lokalizację pasieki należy uzgodnić z miejscowym leśniczym, ustalając adres leśny, liczbę uli oraz powierzchnię jaką zajmie pasieka.

 

Kompletne podanie można przesłać do biura nadleśnictwa tradycyjnie na adres :

Nadleśnictwo Zielona Góra

Rybno 31

65-943 Rybno

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej :

adres e-mail : zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl

 

Dodatkowe informacje  - Katarzyna Szkopińska tel. 509 560 715